Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πατρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πατρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Αυτά, θά έλθουν καί στήν Πάτρα...

Γιατί οί λαθρομετανάστες προτιμούν « διακοπές » την Ελλάδα; Ένα πονηρό σχέδιο…

 Έρευνες αποδεικνύουν ότι, γιά νά επιζήσει ένας πολιτισμός, ό δείκτης τοϋ αριθμού των γεννήσεων γιά κάθε οικογένεια πρέπει νά είναι 2,11 παιδιά γιά τουλάχιστον 25 χρόνια. Όσο μειώνεται ό αριθμός τών γεννήσεων πλησιάζει καί τό τέλος τοϋ αντίστοιχου πολιτισμού. 

Στην Ευρώπη ό δείκτης τοϋ αριθμού τών γεννήσεων διαμορφώνεται ώς έξης: 

Γαλλία 1,8 

Μ. Βρετανία 1,6 

'Ελλάδα Ι,3 

Γερμανία Ι,3 

Ιταλία Ι,2 

Ισπανία Ι, Ι 

Στην Ευρώπη ( 31 χώρες ) = 1,38. 

Παρόλα αυτά ό πληθυσμός της γηραιάς Ηπείρου δέν μειώνεται, λόγω της μετανάστευσης κυρίως Μουσουλμάνων. Άπό τό 1990 τό 90% της αύξησης τού πληθυσμού στην Ευρώπη οφείλεται στή μετανάστευση. 

Στή Γαλλία π.χ. ό αριθμός τών γεννήσεων ανέρχεται στό 1,8, ενώ μεταξύ τοϋ Μουσουλμανικού πληθυσμού στό 8,1 

Στην Αγγλία υπάρχουν ήδη 1.000 τζαμιά πολλά από τά οποία ήταν παλιές εκκλησίες. Στην Ολλανδία καί τό Βέλγιο τό 50% τών νεογέννητων προέρχονται άπό οικογένειες μουσουλμάνων. 

Στή Γερμανία τό Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημογράφησης ανακοίνωσε ότι μέ αυτούς τους ρυθμούς τό 2050 ή Γερμανία θά είναι Ισλαμικό Κράτος! Γενικά σήμερα υπάρχουν 52 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Ευρώπη. 

Τά επόμενα 20 χρόνια ό αριθμός θά φτάσει τά 104 εκατομμύρια. Ό ηγέτης της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι δήλωσε: 

«Υπάρχουν σημάδια ότι ό Αλλάχ θά χαρίσει τήν νίκη στο Ισλάμ μέσα στην Ευρώπη. Χωρίς τό σπαθί, χωρίς όπλα, χωρίς κατακτητικούς πολέμους. Δέν χρειάζονται κομάντος αυτοκτονίας. Τά πάνω άπό 50 εκατομμύρια μουσουλμάνοι οτήν Ευρώπη θά τή μετατρέψουν σέ μία μουσουλμανική Ήπειρο». 

Ό πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας Τ. Όζάλ έχει δηλώσει: 

« Ό 21 ος αιώνας ανήκει στην Τουρκία. Ο Ελληνες είναι ένα μηδέν. Θά επιβληθούμε σ' ολόκληρη τή Βαλκανική, στηριζόμενοι στίς Τουρκικές μειονότητες...». Καί άλλοτε είχε άποκαλύψει: «Δέν λησμονούμε ότι ή προέλαση τών Τούρκων σταμάτησε μπροστά στή Βιέννη!».

Αλλά καί στίς ΗΠΑ τό 1990 υπήρχαν 100.000 μουσουλμάνοι. Σήμερα ανέρχονται οτά 9 εκατομμύρια, ενώ ανακοινώθηκε ότι σέ 30 χρόνια θά έχουν γίνει 50 εκατομμύρια… 

Πρόσφατα, οι Ρωμαιοκαθολικοί ανακοίνωσαν ότι ό αριθμός τών μουσουλμάνων μόλις ξεπέρασε τόν αριθμό τών μελών τους. Αξίζει νά σημειωθεί ότι μεταναστεύουν μουσουλμάνοι σέ χώρες Χριστιανικές καί όχι χριστιανοί σέ μουσουλμανικές χώρες. Βεβαίως τό Ισλάμ υπάρχει ώς θρησκεία καί ταυτόχρονα ώς πολιτικό-οικονομικό σύστημα ζωής. 

Ή συνύπαρξη πάντως στον ίδιο γεωγραφικό χώρο καί ή αφομοίωση δύο διαφορετικών πολιτισμών καί προπαντός διαφορετικών θρησκευτικών πε-ποιθήσεων, δύσκολα μπορεί νά επιτευχθεί. Μοντέλα συν-αφομοίωσης διαφορετικών πολιτισμών δέν απαντώνται πουθενά στήν 'Ιοτορία, και άς μή γελιόμαστε. Γιά τό λόγο αυτό οι σχεδιαστές τής Νέας Εποχής προωθούν τήν Παγκοσμιοποίηση.  

Επιβάλλουν στίς Χριστιανικές χώρες τήν απομάκρυνση άπό τίς παραδοσιακές αξίες καί τήν υιοθέτηση τοϋ Αμερικανικού προτύπου μέ στόχο τήν ενσωμάτωση τού Ισλάμ στή Δύση για να πλήξουν τον Χριστιανισμό.

( Καί δυστυχώς ή Ευρώπη, καθώς παραδέρνει στον πολυπολιτισμικό της λήθαργο, δέν αντιλαμβάνεται (; ) την ύπαρξη του πονηρού αυτού σχεδίου, νομίζοντας ότι όλα αυτά γίνονται μόνο για λόγους οικονομικούς και στην τύχη…)

Τό Ισλάμ άπό τήν πλευρά του, αντιστέκεται στην παγκοσμιοποίηση καί δέν εξευρωπαΐζεται. Ας τό λάβουμε σοβαρά υπόψη μας: «Ό πανισλαμισμός δέν είναι καν επί θύραις- είναι ήδη στά σπλάγχνα τής Ευρώπης καί τήν κατατρώει…» (Ν. Π. Βασιλειάδη, Όρθοδοξία, Ισλάμ καί Πολιτισμός, σελ. 274). Ό υφυπουργός Εξωτερικών τής Τουρκίας είχε καυχηθεί: 

«Εμείς θά έξισλαμίσουμε τήν Εύρώπη»." Ενα δείγμα γιά τό πώς σκέφτονται οί δυτικοθρεμμένοι μουσουλμάνοι αποτελεί καί ή επιστολή τοϋ καθηγητή Ramadan προς ομόθρησκο του: 

«Οί μουσουλμάνοι τών Δυτικών χωρών σήμερα δέν επιτρέπεται, πλέον, νά συμπεριφέρονται ώς οί «"παραγιοί" καί να αρκούνται στό νά ζουν σύμφωνα με τις "κοινές άξιες" τών δυτικών χωρών, αλλά θά πρέπει νά συμπεριφέρονται ωσάν νά ζούσαν ήδη σέ μία πλειοψηφικά μουσουλμανική κοινωνία καί νά μή κάνουν καμία απολύτως παραχώρηση ή έκπτωση της πίστεως τους υπέρ τών άλλων»

(Τrifkovic, S, « Indifada in France », ( CHRONICLES, 4.11.2005). Κάποιοι πιστεύουν δτι διεθνώς εξασθενεί τό θρησκευτικό συναίσθημα.

Σ' αυτούς άπαντα ό Ιρανός Arsbam Momeni :

«Αξίζει νά μάθουμε τίς πραγματικές διαστάσεις τών "αρχώνν" τοϋ Ισλάμ άπό τίς πλέον βασικές πηγές, καί νά γνωρίσουμε δτι ό Ισλαμισμός δέν αστειεύεται, ούτε διαπραγματεύεται, άλλα καί δέν διανοείται νά υποχωρήσει... Πρέπει νά λάβουμε υπ' όψη ότι: Ό Ισλαμισμός επιτρέπει τή σύναψη γάμων μικρής διάρκειας ( μιας ώρας, μιάς ημέρας, εβδομάδας κ.λπ.). Στον Ισλαμισμό, όταν χύνεται τό αίμα τών άπιστων άπό τους μουσουλμάνους, οί τελευταίοι πηγαίνουν κατ' ευθείαν στον… Παράδεισο ( !!! ). Γι΄ αυτό χρειάζεται νά χύνεται συνεχώς αίμα άπιστων» ( Ισλάμ, Ιστορία, Επεκτατισμός καί Βία, σελ. 135).

Νά, λοιπόν, ποιό είναι τό πραγματικό πρόσωπο τοϋ Ισλάμ. Τό πρόβλημα λοιπόν λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις καί στή χώρα μας, πού ως αυτή τήν ώρα φιλοξενούνται πάνω άπό 1.500.000 μουσουλμάνοι, καί ό αριθμός βαίνει ανεξέλεγκτα αυξανόμενος. Ή αθρόα είσοδος λαθρομεταναστών, κυρίως μουσουλμάνων, σέ συνδυασμό μέ τό δημογραφικό μας πρόβλημα συνθέτουν μία εφιαλτική καί δυσοίωνη κατάσταση γιά τό μέλλον τού Ελληνισμού. Σήμερα στην πατρίδα μας οί γεννήσεις ανέρχονται στις 100.000 άπό τίς όποιες οί 20.000 αλλοδαπών. 

Τήν τελευταία πενταετία όμως ( σαν να έχει δοθεί μεταξύ των μουσουλμάνων κάποιο μυστικό σύνθημα…), σημειώνεται ανεπαίσθητα αύξηση τών γεννήσεων τών ημεδαπών κατά 2,99%, ενώ τών αλλοδαπών κατά 21,48%. 

Επίσης οί θάνατοι υπερτερούν τών γεννήσεων. Σχολεία, λόγω έλλειψης μαθητών, κλείνουν, καί σέ πολλές περιοχές μεγάλο ποσοστό τού μαθητικού δυναμικού είναι αλλοδαποί. Μελαγχολία προκαλεί ή σκέψη ότι κάθε 3 χρόνια χάνουμε 1.000.000 παιδιά εξαιτίας τών Εκτρώσεων… 

Στό μεταξύ κύμα εγκύων αλλοδαπών γυναικών σπεύδει νά εισβάλει στην Ελλάδα, προκειμένου τά παιδιά πού θά φέρουν στον κόσμο νά προικοδοτηθούν μέ τήν Ελληνική ιθαγένεια. 

Συνεπώς ή Ισλαμική πρόκληση αποτελεί μέγιστο πρόβλημα. Ή Ευρώπη καλείται, εγκαταλείποντας τίς επικίνδυνες αντιφατικότητες καί τίς περίεργες αμφιθυμίες της, νά τό επιλύσει. 

Υπάρχουν πλούσια μουσουλμανικά κράτη στά 50 χιλιόμετρα άπό τίς χώρες καταγωγής τών λαθρομεταναστών, προς τά οποία μπορούν νά κατευθύνονται, αποφεύγοντας έτσι καί τά χιλιάδες χιλιόμετρα τοΰ επικίνδυνου καί άνομου δρόμου προς τήν πενομένη Ελλάδα. ( Κι΄ όμως δεν πάνε εκεί…) 

Έξαλλου χώρες, όπως ή Σουηδία καί ή Δανία πού δέχονται πολύ μικρότερο αριθμό μεταναστών άπό μάς, εισπράτουν μέχρι καί όκταπλάσια κονδύλια γιά τήν υποδοχή τους άπ' όσα ή χώρα μας! 

Επιπλέον έχουμε αναλογισθεί τίς επιπτώσεις γιά τήν πατρίδα μας άπό τήν αντισυνταγματική χορήγηση τοϋ δικαιώματος ψήφου σέ περίπου 643.000 αλλοδαπούς ( πάνω δηλαδή άπό τό 6% τού εκλογικού σώματος), οί όποιοι στή πλειοψηφία τους είναι μουσουλμάνοι; 

Ή κατάσταση γίνεται ακόμη πιό απειλητική, άν λάβουμε υπόψη μας τίς θέσεις της «διανόησης» καί της συμπλέουσας ΤV, πού αρμενίζουν σέ πελάγη πολυπολιτισμικής μακαριότητας. 

Καί επειδή οί φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες ασχολούνται μέ τό πώς ώς υποζύγια θά σηκώσουν τά δυσβάστακτα βάρη τους, ελλοχεύει ό κίνδυνος τού αποπροσανατολισμού άπό τό σημαντικότατο θέμα, πού μπορεί νά εξελιχθεί σέ ωρολογιακή βόμβα γιά τό σχεδόν υπό πτώχευση κράτος μας.

Γι' αυτό επιβάλλεται επαγρύπνηση. Φύλακες, γρηγορείτε! » 

Ελεύθερο βήμα