Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

29η Μαϊου ! Μνήμες κοπετών και θρήνων…

Πρό τής Αλώσεως..." Πάψετε το Χερουβικό, κι ας χαμηλώσουν τ' Άγια,
γιατί είναι θέλημα Θεού, η Πόλη να τουρκέψη…

Η Δέσποινα ταράχτηκε, δάκρυσαν οι εικόνες,

Σώπασε, κυρά Δέσποινα, μην κλαις και μη δακρύζης,
πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα' ναι…". 

Πολλές φορές, συλλογίσθηκα εκείνες τις μέρες της Άλωσης …

Κι΄ άλλες τόσες φορές στάθηκα νοερά στις πέτρες των ερειπίων και στα απομεινάρια του «τείχους τής Αυτοκρατορίας…», κλαίγοντας και θρηνώντας για της Πόλης το κατάντημα και το πάρσιμο…

Γυρίζοντας λοιπόν το ρολόϊ του χρόνου πίσω, καιρός είναι να θυμηθούμε για λίγο εκείνες τις μέρες…

Γιατί έπεσε, η τελευταία εναπομείνουσα πόλη της Αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολη;

Ο Ιωσήφ Βρυέννιος , ο διδάσκαλος του προμάχου της Ορθοδοξίας Μάρκου του Ευγενικού, διεκτραγωδεί στα κείμενά του την προ της Αλώσεως ενσκήψασαν διαφθοράν λέγοντας παρακάτω…


+++++++++++++++++


« Όταν ο τελευταίος μαρτυρικός βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος ανέλαβε την εξουσίαν , το δημόσιον ταμείον ευρέθη κενόν.


Διά τούτο θερμοτάτην προς τους πλουσιωτέρους της πόλεως απηύθυνε έκκλησιν, ζητών την συνδρομήν των… Αλλ’ οι μεγιστάνες ηρνήθησαν ισχυριζόμενοι ότι είναι…..πένητες ! 

Πένητες ; Ποιοί ;

Αυτοί των οποίων τα υπόγεια των μεγάρων ευθύς μετά την Άλωσιν ανέσκαψαν οι Τούρκοι και ανεκάλυψαν θησαυρούς μεγίστους, ικανούς να εξοπλίσουν στρατούς και στόλους ολόκληρους !

Ο ίδιος ο αυτοκράτωρ συνομιλών με τον Φρατζήν εξεφράζετο πικρώς λέγων, ότι πέριξ του θρόνου δεν ευρίσκετο ένας ειλικρινής σύμβουλος, μια και όλοι ζητούν αυτό πού τους συμφέρει… 


Χαρακτηριστικόν δείγμα της ιδιοτελείας είναι και τούτο , ότι, όταν κατά την διάρκειαν της πολιορκίας της πόλεως τα εξωτερικά τείχη υπό των βολών του τηλεβόλου υφίσταντο σοβαράς βλάβας και ηνοίγοντο ρήγματα , τα οποία είχον ανάγκην αμέσου επισκευής, μηδέ εν τη υστάτη ταύτη ώρα , λησμονούντες το ίδιον συμφέρον , επείθοντο να παράσχουν την αναγκαίαν ύλην και εργασίαν εάν πρώτα δεν πληρώνονταν την αμοιβή τους….»
 
Το άγιον όνομα του Θεού εβλασφημείτο δημοσία και ουδείς υπέρ αυτού ήρε φωνή διαμαρτυρίας, ενώ θα έπρεπεν, υπερασπισταί της τιμής του ονόματος του Θεού, να προτιμήσωμεν μαρτυρικόν θάνατον παρά των ασεβών, παρά σιωπώντες να γινώμεθα συνένοχοι των βλασφημούντων…
 

Όρκοι εις δημοσίαν διάταξιν !

Η αδιαφορία των πολιτών δια τας ανάγκας του γείτονος, της κοινωνίας , του κινδυνεύοντος κράτους μεγίστη. Η φιλαυτία εβασίλευε, τα ίδια εκάστου συμφέροντα εθεραπεύοντο. 

Τα τείχη της πόλεως παρουσίαζον φθοράς και έχρηζον συντόμου επισκευής, αλλ’ οι έχοντες τους υλικούς θησαυρούς προετίμων να κτίζουν τριωρόφους κατοικίας ή να διαθέτουν το χρήμα υπέρ της κοινής ασφαλείας.Η δε φιλαργυρία των πλουσίων υπήρξε απαραδειγμάτιστος…»


Οί τότε συνθήκες…
 

Βυζαντινοί και σύμμαχοι. 

Η μόνη βοήθεια που δέχτηκαν οι Βυζαντινοί ήταν από τον Γενουάτη Ιουστινιάνη, ο οποίος πολέμησε γενναία και πέθανε για την Πόλη. Η οικονομική κατάσταση της Πόλης ήταν σε άθλια κατάσταση. Επειδή όμως το αυτοκρατορικό ταμείο δεν είχε χρήματα για τους μισθούς των στρατιωτών, ο αυτοκράτορας έδωσε διαταγή να αφαιρεθούν από τις εκκλησίες τα ιερά σκεύη και τα αφιερώματα των πιστών για να μας κατασκευαστούν νομίσματα.
Κανένας δεν πρέπει να μας κατηγορήσει γι' αυτή την πράξη σαν ιερόσυλους επειδή το επέβαλλε η ανάγκη. Το ίδιο άλλωστε έκανε και ο Δαβίδ όταν πείνασε και έφαγε τους "άρτους της προθέσεως", που μόνο οι ιερείς είχαν το δικαίωμα να φάνε.
Ο αείμνηστος αυτοκράτορας είπε γι' αυτή την ενέργειά μας: "Αν ο Θεός γλιτώσει την Πόλη, θα τα επιστρέψω όλα τετραπλάσια στον Κύριό μου".
Απόσπασμα: "Το χρονικό της Άλωσης" Γεώργιος Φραντζής.
Νόθευση και υποτίμηση του βυζαντινού νομίσματος.
Αλλά οι αυτοκράτορες νόθευσαν το νόμισμα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών. Γιατί παλαιότερα, στα χρόνια της βασιλείας του Ιωάννη Βατατζή, τα δυο τρίτα του βάρους του νομίσματος (= 16 κεράτια) ήταν καθαρός χρυσός• την αξία αυτή διατήρησε ο γιος και διάδοχος του (Θεόδωρος Β' Λάσκαρης).
Ύστερα, επί Μιχαήλ (Παλαιολόγου), όταν ανακτήθηκε η Κωνσταντινούπολη, εξαιτίας των αναγκαστικών δόσεων προς τους Ιταλούς, τα παλαιά σημεία πάνω στο νόμισμα αντικαταστάθηκαν από την εικόνα της Κωνσταντινούπολης στην πίσω πλευρά του, και η αξία του χρυσού νομίσματος μειώθηκε ακόμη ένα κεράτιο, έτσι που περιείχε πια μόνο 15 κεράτια από τα 24 .
 

Μετά το θάνατο του Μιχαήλ Η'. Στις αρχές της βασιλείας του Ανδρόνικου Γ') το νόμισμα περιείχε 14 κεράτια χρυσού και τώρα πια μόνο το μισό του βάρους του είναι καθαρός χρυσός. Γι' αυτόν το λόγο οι τροφές ήταν δυσεύρετες και πολύ δύσκολο να αγοραστούν, αν παρουσιάζονταν κάπου, και ο λαός έμοιαζε να είναι αιχμάλωτος (της οικονομικής ανάγκης) και υπέφερε από πείνα. (Γεώργιος Παχυμέρης, εκδ, Ι Bekker, τ. 2ος, Βόννη 1836, σελ. 493-494 στο Ιστορία του Μεσαιωνικού και του νεότερου κόσμου, 565-1815, ΟΕΔΒ, Αθήνα, σελ. 134)
Το χρονικό της Άλωσης.
Μάρτιος του 1453: Ο Σουλτάνος φθάνει κάτω από τα τείχη της Κων/πολης με πολυάριθμο στρατό, από στρατιώτες τεχνίτες, σιτιστές υπηρέτες και εργάτες και ατελείωτα πλήθη ατάκτων που τους προσείλκυε η προοπτική της λεηλασίας. Πολυάριθμοι φανατικοί Τούρκοι μοναχοί με κηρύγματα τόνωναν το ηθικό τους και την πολεμική τους ορμή.

Διάταξη αντιπάλων δυνάμεων και κυριότερες φάσεις της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης
7 Απριλίου: Κηρύχθηκε επίσημα η πολιορκία. Ο αγώνας ήταν άνισος. Στην Πόλη υπήρχαν 5000 Βυζαντινοί στρατιώτες και 2000 ξένοι Βενετοί και Γενουάτες και τα πληρώματα των πλοίων στο Κεράτιο Κόλπο. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας πήρε θέση στην πύλη του Αγίου Ρωμανού απέναντι από το σουλτάνο.


11 Απριλίου: Οι Τούρκοι αρχίζουν το βομβαρδισμό με κανόνια. Κύριοι στόχοι είναι το αυτοκρατορικό παλάτι στις Βλαχερνές και την πύλη του Αγίου Ρωμανού. Το μέγεθος και οι δυνατότητες του, παραδίδονται μεταξύ θρύλου και πραγματικότητας, τέρας τι φοβερό και εξαίσιον με ήχο βολής ουρανόβροντον: είναι πράγμα φοβερότατων ιδειν και ες ακοήν όλως άπιστον και απαράδεκτον (ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ).

Με τη βοήθεια Ιταλού μηχανικού, ο Μωάμεθ, κατασκεύασε δίολκο δώδεκα χιλιομέτρων ανάμεσα στο Βόσπορο και στον Κεράτιο κόλπο, πίσω από το τείχος του Γαλατά. Στον Κεράτιο κόλπο σύρθηκαν νύχτα 70 πλοία με τα πληρώματα τους. Αυτό ήταν βαρύ πλήγμα για τους Κων/πολίτες οι οποίοι υπέφεραν από έλλειψη τροφίμων. Πολλοί συμβούλευαν τον αυτοκράτορα να φύγει και πως η παρουσία του έξω από τα τείχη θα έσωζε την πόλη. Ο Κων/νος απέρριπτε την ταπεινωτική αυτή λύση με θάρρος και αξιοπρέπεια.

Ο σουλτάνος λοιπόν μετέφερε μ' αυτόν τον τρόπο τα πλοία του μέσα σε μια νύχτα και το πρωί βρέθηκαν ξαφνικά στο λιμάνι. Ύστερα έφτιαξε μια γέφυρα με τον εξής τρόπο: συγκέντρωσε πολλές μικρές βάρκες, μεγάλα δοχεία και ξύλινα βαρέλια, τα έδεσε γερά με δοκάρια, σίδερα και σκοινιά ώστε να μη σκορπιστούν από τα κύματα και έβαλε πάνω τους σανίδες τις οποίες στερέωσε με μεγάλα σιδερένια καρφιά.
Έτσι κατασκεύασε μια μεγάλη και δυνατή γέφυρα με 50 οργιές πλάτος και 100 μήκος, την οποία τοποθέτησε στη μέση του λιμανιού και η οποία φαινόταν σαν ξηρά. Τοποθέτησε πάνω της ένα κανόνι και άρχισε να χτυπάει με αυτό και με τα πλοία του την Κωνσταντινούπολη από εκείνο το μέρος. "Το χρονικό της Άλωσης", Γεώργιος Φραντζής

12 Απριλίου: Οι Βυζαντινοί με επινοητικότητα αντιμετωπίζουν τις βολές. Κρεμούσαν στην εξωτερική πλευρά των τειχών δέματα με μαλλιά ή με φύλλα ώστε να εξασθενεί η ορμή των βολών. Δημιούργησαν ένα δεύτερο τείχος φτιαγμένο με χόρτα, καλάμια και λάσπη καλυμμένο με δέρματα.

13 Απριλίου: Η κυβέρνηση της Γένοβας καλεί εγγράφως όσους πολίτες της, βρίσκονται στην Ανατολή να συνδράμουν τον αυτοκράτορα Παλαιολόγο με κάθε τρόπο.

20 Απριλίου: Έφθασαν μπροστά στην Κων/πολη τρία καράβια Γενουατικά και ένα βυζαντινό φορτωμένο με προμήθειες. Αν και ο Τουρκικός στόλος κινήθηκε εναντίον τους, οι Βυζαντινοί κέρδισαν χάριν στην ναυτική απειρία των Τούρκων. Ο σουλτάνος είχε τόσο αναστατωθεί ώστε προχώρησε έφιππος μέσα στη θάλασσα.

22 Απριλίου: Ο Σουλτάνος προχωρά στο τελικό σχέδιο.

7 και 11 Μαϊου: Οι Τούρκοι επιχειρούν νέες εφόδους αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡOΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Β' (Απόσπασμα):
ΤΟ ΔΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΣΟΙ ΔΟΥΝΑΙ ΟΥΤ΄ ΕΜΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΥΤ΄ ΑΛΛΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΗ . ΚΟΙΝΗ ΓΑΡ ΓΝΩΜΗ ΠΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΣ ΑΠΟΘΑΝΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΟΥ ΦΕΙΣΟΜΕΘΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΗΜΩΝ. Το να σου παραδώσω την πόλη ούτε στις δικές μου προθέσεις είναι ούτε σε κανενός άλλου απ' όσους κατοικούν σ' αυτή, γιατί όλοι με κοινή απόφαση (που πήραμε) με τη δική μας αβίαστη θέληση θα πεθάνουμε και δε θα υπολογίσουμε τη ζωή μας. Γ. Φραντζής (ιστορικός της άλωσης) (μετάφραση).

Μετά την απάντηση του Παλαιολόγου ο Μωάμεθ κάλεσε πολεμικό συμβούλιο κι έβγαλε λόγο εμψυχώνοντας το στρατό του υπογραμμίζοντας τους θησαυρούς που θα έβρισκαν μέσα στα ανάκτορα, στα σπίτια, στις εκκλησίες. Μόλις άρχισαν να σβήνουν τα άστρα του ουρανού καθώς προχωρούσε το φως της μέρας κι εμφανίστηκε στην ανατολή η ροδοδάχτυλη αυγή, όλο το πλήθος του εχθρού παρατάχθηκε σε μια σειρά που έφτανε από τη μια μέχρι την άλλη άκρη της πόλης. Ακούστηκαν τότε τα τύμπανα, οι σάλπιγγες και τα υπόλοιπα πολεμικά όργανα με φωνές και αλαλαγμούς, ενώ τα κανόνια άρχισαν να ρίχνουν όλα μαζί.
 


Τότε όλοι οι Τούρκοι όρμησαν από ξηρά και από θάλασσα στα τείχη και άρχισαν τη συμπλοκή μαζί μας. Οι πιο θαρραλέοι έστησαν σκάλες, ανέβηκαν πάνω σ' αυτές και έριχναν αδιάκοπα τα βέλη τους εναντίον των δικών μας. Η φρικτή και αμφίρροπη μάχη κράτησε δύο ώρες και φαινόταν ότι οι χριστιανοί θα έπαιρναν πάλι τη νίκη. Τα πλοία που μετέφεραν τις σκάλες και τις κινητές γέφυρες αποκρούστηκαν από τα παραθαλάσσια τείχη και αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω άπρακτα. Οι πολεμικές μηχανές, που έριχναν πέτρες από τα τείχη της πόλης, σκότωσαν πολλούς αγαρηνούς. Αλλά και εκείνοι που ήταν στην ξηρά έπαθαν τα ίδια και χειρότερα. Ήταν κολύ παράδοξο θέαμα να βλέπει κανείς τον ήλιο και τον ουρανό σκεπασμένους από ένα σύννεφο σκόνης και καπνού.
 

Οι δικοί μας έκαιγαν τις εχθρικές πολεμικές μηχανές με το "υγρό πυρ", γκρέμιζαν τις σκάλες με όσους βρίσκονταν πάνω τους και σκότωναν αυτούς που επιχειρούσαν να ανεβούν στα τείχη με μεγάλες πέτρες, ακόντια, πυροβόλα και τόξα. Όπου έβλεπαν συγκεντρωμένους Τούρκους, τους χτυπούσαν με μεγάλα τηλεβόλα, σκοτώνοντας και πληγώνοντας πολλούς. Οι εχθροί απηύδησαν τόσο πολύ από τη σθεναρή αντίσταση που συναντούσαν ώστε θέλησαν να κάνουν λίγο πίσω για να ξεκουραστούν, αλλά οι τσαούσηδες1 και οι ραβδούχοι της τουρκικής Αυλής τους χτυπούσαν με σιδερένια ραβδιά και βούνευρα2 για να μην υποχωρήσουν.
Ποιος μπορεί να περιγράψει τις κραυγές και τα βογκητά των τραυματιών και στα δύο στρατόπεδα; Ο θόρυβος και οι φωνές τους έφταναν μέχρι τον ουρανό. Μερικοί από τους δικούς μας, που έβλεπαν τους εχθρούς να υποφέρουν, τους φώναζαν: "Τι κάνετε συνεχώς επιθέσεις, αφού δεν μπορείτε να μας νικήσετε;" Εκείνοι τότε, προσπαθώντας να δείξουν τη γενναιότητα τους, ανέβαιναν πάλι στις σκάλες. Οι πιο τολμηροί σκαρφάλωναν στους ώμους των άλλων και οι επόμενοι τους μιμούνταν, για να μπορέσουν να φτάσουν στην κορυφή του τείχους. Η πολιορκία και η Άλωση της Κων/λης Γεώργιος Φραντζής 1. Οι σωματοφύλακες του σουλτάνου (σ.τ.μ-). 2. Μαστίγια από δέρμα βοδιών (σ.τ.μ.).

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 


Το πρωί (της 7ης Μαΐου) πάλι οι Τούρκοι έβαλαν με το μεγάλο τηλεβόλο λίγο χαμηλότερα κι εγκρέμισαν ένα μεγάλο κομμάτι - τα ίδια δεύτερη και τρίτη φορά. Κι όταν ήταν πια μεγάλο το χάλασμα, αμέσως πλήθος ασκέρια όρμησαν αλαλάζοντας στο μέρος αυτό πατώντας ο ένας πάνω στον άλλον - τα ίδια και οι Έλληνες από τη μεριά της πόλης: και χτυπούσαν πρόσωπο με πρόσωπο ουρλιάζοντας σαν θηρία. -'Ήταν φριχτό να βλέπει κανείς και των δυο τη δύναμη και παρατολμία. Ο Γιουστινιάνης με κάμποσους πολεμιστές όρμησε κραυγάζοντας απάνω στους Τούρκους με τόση αφοβία, ώστε εν ριπή οφθαλμού τους επέταξε κάτω από τα τείχη "κι εγέμισε το χαντάκι σκοτωμένους. Ένας δε γενίτσαρος, ο Αμουράτ, πολύ δυνατός στο κορμί, έφτασε ως το Γιουστινιάνη κι άρχισε να τον χτυπά με θηριωδία. Τότε κάποιος από τους Έλληνες επήδησε από το τείχος και του πήρε το κεφάλι με το πελέκι κι έτσι έσωσε το Γισυστινιάνη από το θάνατο...
Η πολιορκία και η άλωση της Πόλης από τους Τούρκους το 1453. Το Ρωσικό Χρονικό του. Νέστορα Ισκεντέρη, απόδ. Μ. Αλεξανδρόπουλος, Αθήνα 1978,58.

18 Μαϊου: Οι Τούρκοι στήνουν μεγάλο ξύλινο κινητό πύργο επάνω σε τροχούς κοντά στην πύλη του Αγ. Ρωμανού μπροστά στο χείλος της Τάφρου την οποία αρχίζουν να γεμίζουν. Οι Βυζαντινοί όμως τους απωθούν, αδειάζουν την τάφρο και επισκευάζουν τις ζημιές. Αδημονία και ανησυχία κυριαρχεί στο στρατόπεδο των Τούρκων

21 Μαϊου: Ο Σουλτάνος στέλνει πρέσβη στην Κων/πολη ζητώντας την παράδοση της πόλης.

25-26 Μαϊου: Συμβαίνουν πολλά δυσοίωνα στην Πόλη. Πέφτει κάτω η εικόνα της Παναγίας κατά τη λιτανεία της και τούτο παρά δόξαν γεγονός φρίκην πολλήν και αγωνίαν μέγιστην και φόβος πασιν ενέβαλεν. Επιπλέον ξεσπά μεγάλη νεροποντή με βροντές, αστραπές, χαλάζι και τη επόμενη νέφος βαθύ την πόλιν πασαν περιεκάλυψε από πρωϊας βαθείας έως εσπέρας.

Κυριακή 27 Μαϊου: Ο βομβαρδισμός άρχισε με ιδιαίτερη ένταση και εναντίον των χερσαίων τειχών και εναντίον του τείχους του Κεράτιου.
Δευτέρα 28 Μαϊου: Η Κων/πολη προετοιμαζόταν πυρετωδώς για τη μεγάλη επίθεση. Ταυτόχρονα ο κόσμος προσευχόταν και έγιναν λιτανείες με περιφορές εικόνων μπροστά στα κατεστραμμένα τείχη. Το βράδυ έγινε κατανυκτική λειτουργία στην Αγία Σοφία που έμελλε να είναι και η τελευταία. Ό καίσαρ κι οι άρχοντες εγύριζαν όλη την πόλη. με δάκρυα και θρήνους ικέτευαν τους αρχηγούς και τους στρατηγούς, όλους τους στρατιώτες κι όλο το λαό να μην χάνουν τις ελπίδες τους, να μην κάνουν βήμα πίσω - αλλά με θάρρος κι ακλόνητη πίστη χτυπάτε τους εχθρούς κι ο Κύριος και θεός μας θα μας βοηθήσει. Κι επρόσταξε να σημαίνουν όλες οι καμπάνες συναγερμό των πάντων, σύσσωμος ο λαός έτρεχε στα τείχη κι επολέμαγε τους Τούρκους. έγινε φονικός πόλεμος, φριχτό κι αβάσταχτο ήταν να βλέπεις τόση ανδρεία και παρατολμία.
Ό Πατριάρχης κι όλη η σύνοδος έκαναν δεήσεις στον μεγάλο ιερό ναό, παρακαλώντας αδιάκοπα από το θεό και την υπεραγία Θεοτόκο βοήθεια και θάρρος κατά των εχθρών. 


Όταν άκουσε τις καμπάνες, έλαβε τις σεπτές εικόνες, εβγήκε μπροστά στην εκκλησία και γονατιστός ευλόγησε την Πόλη με το σταυρό κι έλεγε κλαίγοντας: "Ανάστα, Κύριος ο θεός και βοήθησε μας την έσχατη τούτην ώρα της καταστροφής μας, μην αποστραφείς διαπαντός τα πλάσματα σου και μη δώσεις την κληρονομία σου βορά στους ανθρωποφάγους για να μην ειπούν: "Που είναι ο Θεός τους;", αλλά να ιδούν ότι εσύ είσαι ο θεός μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χρίστος προς δόξα του θεού πατρός". Κι αυτά τα ίδια αναφώνησε και στην υπεραγία Θεοτόκο: ""Ω, υπεραγία Δέσποινα, άπλωσε το χέρι ενώπιον του υιού σου και Θεού μας, προστάτεψέ μας Δέσποινα, από την οργή του Θεού κι από τον όλεθρο μας, γιατί αύτη τη στιγμή, Πάναγνη και Υπεράμωμη, είμαστε μπροστά στου άδη το στόμα: έλα, φιλέσπλαχνη και φιλάνθρωπη, και σώσε μας, πάρε μας στη δεξιά σου προτού μας καταβροχθίσει ο άδης κι όλοι θα δοξάζουν, και θα ευχαριστούν το υπεράγιο κι υπέρλαμπρο όνομα σου". Αυτά έλεγαν και προσεύχονταν δίχως να σταματούν. "Το χρονικό της Άλωσης", Γεώργιος Φραντζής.

Άποψη του κεντρικού κλίτους της Αγίας Σοφίας.
Ένας μεγάλος αριθμός πολιτών κατέφυγε στο ναό από τις πρώτες στιγμές της Τουρκικής εισβολής.

Τρίτη 29 Μαϊου: Οι Τούρκοι αρχίζουν την επίθεση από την πύλη του Αγ. Ρωμανού όπου το τείχος ήταν σχεδόν κατεστραμμένο. Οι πρώτες επιθέσεις αποκρούσθηκαν μετά από μάχη σώμα με σώμα στις οποίες ήταν παρόντες ο Ιουστινιάνης και ο Κων/νος. Σ' αυτή τη μάχη τραυματίστηκε ο Ιουστινιάνης και κατέφυγε στο Γαλατά. ΜΙΑ ΛΑΪΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗ (Το παραθέτουμε με τη γλώσσα του πρωτοτύπου)  


"Η κακή τύχη ηθέλησε και ελαβώθη ο καπετάνιος Γιουστουνιάς ( Ιουστινιάνης) με μια σαϊττέα εις τα σαγόνια και έτρεχε το αίμα εισέ όλο του το κορμί, και εσκιάχθη να μην αποθάνη, και δεν εμίλησε λόγον να βάλη άλλον εις τον τόπον του, μόνε άφησε τον πόλεμον καί έφυγε κρυφά, δια να μην τζακιστούνε οι σύντροφοι του. Και εμπήκανε οι εχθροί μέσα. Οπού αν ήθελε αφήσει άλλον εις τον τόπον τον, δεν ηθέλανε εμπή, οι εχθροί και ήθελε κρατεί τον πόλεμον και δεν ήθελε χάσει την χωράν, τόσο ότι ακόμα αντιστέκανε οι Ρωμαίοι και πολεμούσανε ανδρείως- και εσκλήρυνε πολλά ο πόλεμος. Και ο βασιλεύς, ωσάν• έμαθε ότι ελαβώθη ο καπετάνιος και έφυγε, τότε επήγαινε με αναστεναγμόν να τον ευρή, και ερωτά πού 'να τον ευρή. Και οι πολεμιστάόες, οι σύντροφοι του, επολεμούσανε χωρίς καπετάνιο. αμή αρχίσανε και αυτοί και άφηναν τον πόλεμον και εφεύγανε. Τότε επηρανε οι Τούρκοι θάρρος πολύ και οι Ρωμαίοι εόειλιάσανε πολλά. Και ετούτα εγίνισαν όιατίέφυγε ο καπετάνιος, οπού έκαμνε χρεία να στέκη και να πολεμά έως να αποθάνη εις την τιμήν του, και ήθελε όιόει θάρρος και των συντρόφων του, όιατί όλη η δύναμη του Τούρκου ήτανε εις εκείνην την μερέα. Και οι ελεεινοί Ρωμαίοι αμή ελιγοστεύανε και δεν ημπορουσανε να αντισταθούνε εισέ τόσο πλήθος Τούρκων". (Βαρβερινός κώδικας)
 


Η αποχώρηση του Ιουστινιάνη προκάλεσε σύγχυση και οι Τούρκοι άρχισαν να εισβάλλουν στην Πόλη κατά μάζες. Ακολούθησε η τελική αντίσταση κατά την οποία ο Κων/νος έπεσε πολεμώντας ως απλός στρατιώτης. Κι o καίσαρ, όταν άκουσε πώς έγινε πια το θέλημα του Θεού, επήγε στη μεγάλη εκκλησία, έπεσε και προσκύνησε ζητώντας έλεος από το Θεό κι άφεση αμαρτιών. Aποχαιρέτισε τον Πατριάρχη, όλο τον υπόλοιπο κλήρο, τη ρήγισσα, προσκύνησε σ' όλα τα σημεία κι εβγήκε από το ναό, πίσω εβόησε όλος ο κλήρος κι όλοι όσοι βρέθηκαν τότε εκεί, γυναίκες και παιδιά αμέτρητα τον ξεπροβόδισαν με θρήνους κι αναστεναγμούς, τόσο που έλεγες ότι η μεγάλη εκκλησία εσάλεψε από τον τόπο της, κι εμένα μου φαίνεται ότι ή βουή τους θα έφτασε κείνη τη στιγμή ίσαμε τον ουρανό. Καθώς έβγήκε από την εκκλησία είπε ένα μονό: "Όποιος θέλει να θυσιαστεί για τους ιερούς ναούς και την ορθόδοξη πίστη μας, ας με ακολουθήσει" και καβαλίκεψε το φαρί του κι ετράβηξε για τη Χρυσή Πύλη - εκεί ενόμισε ότι θα βρει τον άπιστο.

Τον ακολούθησαν ως τρεις χιλιάδες πολεμιστές. Μπροστά στην πύλη είδαν πάρα πολλούς Τούρκους πού καρτερούσαν να πιάσουν τον καίσαρα. Τους εσκότωσαν όλους αυτούς. 'Έτσι ο καίσαρ έφτασε ίσαμε την πύλη, μα από τους πολλούς σκοτωμένους δεν ημπορούσε να προχωρήσει άλλο και πάλι βρέθηκαν μπροστά του άλλοι Τούρκοι κι έπολέμησαν και μ' αυτούς ως το θάνατο. Εκεί έπεσε ο ευσεβής καίσαρ Κωνσταντίνος υπέρ των ιερών ναών και της ορθοδοξίας, μήνας Μάιος, την 29η μέρα, αφού εσκότωσε με το χέρι του, όπως έλεγαν όσοι έμειναν ζωντανοί, πάνω από 600 Τούρκους, κι έτσι αλήθεψε ο χρησμός: "Με Κωνσταντίνο έγινε και πάλι με Κωνσταντίνο θ' αποθάνει". Γιατί οι αμαρτίες έρχεται ή ώρα και κρίνονται από το θεό και, καθώς λέγεται, οι κακουργίες κι οι ανομίες καταλύουν τους θρόνους των ισχυρών.

29η Μαϊου, 2:30 το μεσημέρι: Η χιλιόχρονη βυζαντινή αυτοκρατορία είχε καταλυθεί. Καμιάς πολιτείας η πτώση δεν θρηνήθηκε τόσο πολύ όσο της Πόλης του Ελληνισμού, επειδή ως το 1453 είχε παραμείνει το αδούλωτο προπύργιο του Βυζαντινού κράτους. Η αντίσταση των πολιορκουμένων μπροστά στους πολυάριθμους άπιστους για την πατρίδα και τη θρησκεία, έμεινε χαραγμένη στον υπόδουλο Ελληνισμό και δημιούργησε την εθνική συνείδηση στους 4 αιώνες σκλαβιάς. .... 


Οι Ελληνες μόλις διέτρεξε η φήμη πως έπεσε η Πόλη, άλλοι άρχισαν να τρέχουν προς το λιμάνι στα πλοία των Βενετσιάνων και των Γενοβέζων και καθώς ορμούσαν πολλοί πάνω στα πλοία βιαστικά και με ακαταστασία χάνονταν, γιατί βούλιαζαν τα πλοία. Και έγινε εκείνο που συνήθως γίνεται σε τέτοιες καταστάσεις. Με θόρυβο, φωνές και χωρίς καμιά τάξη έτρεχαν να σωθεί ο καθένας μέσα σε σύγχυση...
 

Ένα μεγάλο πλήθος άνδρες και γυναίκες, που όλο και μεγάλωνε από τους κυνηγημένους, στράφηκε προς τον πιο μεγάλο ναό της Πόλης, που ονομάζεται Αγια Σοφιά. Μαζεύτηκαν εδώ άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Σε λίγο όμως πιάστηκαν από τους Τούρκους χωρίς αντίσταση. Πολλοί άνδρες σκοτώθηκαν μέσα στο ναό από τους Τούρκους. Αλλοι πάλι σ' άλλα μέρη της Πόλης πήραν τους δρόμους χωρίς να ξέρουν για που. Σε λίγο άλλοι σκοτώθηκαν, άλλοι πιάστηκαν και πολλοί όμως από τους Ελληνες φάνηκαν γενναίοι αντιστάθηκαν και σκοτώθηκαν, για να μη δουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους σκλάβους.
"Σε όλη την Πόλη τίποτε άλλο δεν έβλεπες παρά αυτούς που σκότωναν και αυτούς που σκοτώνονταν αυτούς που κυνηγούσαν και κείνους που έφευγαν". Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, "Απόδειξις ιστοριών" (μετάφραση). 


Ο λαός διέδιδε με το τραγούδι του το σκληρό μήνυμα ως θέλημα Θεού. Πηραν την πόλιν, πηραν την, πηραν τη Σαλονίκη, πηραν και την Αγία Σοφιά, το μέγα Μοναστήρι, που ειχε τριακόσια σήμαντρα κι εξήντα δυό καμπάνες κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Σιμά να βγουν τά άξια κι ο βασιλιάς του κόσμου φωνή τους ηρθ' εξ ουρανου κι απ' Αρχαγγέλου στόμα. Στις 2:30 το μεσημέρι η χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία το σύμβολο του Ελληνισμού και Χριστιανισμού, είχε καταλυθεί.

Η Λαϊκή μούσα θρηνεί για την άλωση της Πόλης: "Πάψετε το Χερουβικό, κι ας χαμηλώσουν τ' Άγια γιατί είναι θέλημα Θεού, η Πόλη να τουρκέψη". "Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες". Αλλά το γενναίο φρόνημα του έθνους με αισιοδοξία δηλώνει: "Σώπασε, κυρά Δέσποινα, μην κλαις και μη δακρύζης, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα' ναι". Θρήνος κλαυθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη, Θλίψις απαραμύθητος έπεσεν τοις Ρωμαίοις. Εχάσασιν το σπίτιν τους, την Πόλιν την αγία, το θάρρος και το καύχημα και την απαντοχήν τους. Τις το 'πεν; Τις το μήνυσε; Πότε 'λθεν το μαντάτο; Καράβιν εκατέβαινε στα μέρη της Τενέδου και κάτεργον το υπάντησε, στέκει και αναρωτά το: -"Καράβιν, πόθεν έρκεσαι και πόθεν κατεβαίνεις;" -"Ερκομαι ακ τα' ανάθεμα κι εκ το βαρύν το σκότος, ακ την αστραποχάλαζην, ακ την ανεμοζάλην απέ την Πόλην έρχομαι την αστραποκαμένην. Εγώ γομάριν Δε βαστώ, αμέ μαντάτα φέρνω κακά δια τους χριστιανούς, πικρά και δολωμένα." (δημοτικό, απόσπασμα).

Παραδοσιακοί και θαυμαστοί θρύλοι, αναπτύχθηκαν γύρω από την άλωση της Πόλης, για να θρέψουν τις ελπίδες και το θάρρος του εθνους επί αιώνες. "ΠΑλι με ΧρΟνουΣ και καιροΥΣ" Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους, ένα πουλί ανέλαβε να πάει ένα γραπτό μήνυμα στην Τραπεζούντα στην Χριστιανική Αυτοκρατορία του Ποντου για την Άλωση της Πόλης. Μόλις έφτασε εκεί πήγε κατευθείαν στη Μητρόπολη που λειτουργούσε ο Πατριάρχης και άφησε το χαρτί με το μήνυμα πάνω στην Άγια Τράπεζα. Κανείς δεν τολμούσε να πάει να διαβάσει το μήνυμα. 


Τότε πήγε ένα παλλικάρι, γιός μιας χήρας, και διάβασε το άσχημο μαντάτο "Πάρθεν η Πόλη, Πάρθεν η Ρωμανία". Το εκκλησίασμα και ο Πατριάρχης άρχισαν τον θρήνο, αλλά ο νέος τους απάντησε "Κι αν η Πόλη έπεσε, κι αν πάρθεν η Ρωμανία, πάλι με χρόνους και καιρούς, πάλι δικά μας θα' ναι". Πάρθεν η Ρωμανία Έναν πουλίν, καλόν πουλίν εβγαίν' από την Πόλην ουδέ στ' αμπέλια κόνεψεν ουδέ στα περιβόλια, επήγεν και-ν εκόνεψεν α σου Ηλί' τον κάστρον. Εσείξεν τ' έναν το φτερόν σο αίμα βουτεμένον, εσείξεν τ' άλλο το φτερόν, χαρτίν έχει γραμμένον, Ατό κανείς κι ανέγνωσεν, ουδ' ο μητροπολίτης έναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρχεται κι αναγνώθει. Σίτ' αναγνώθ' σίτε κλαίγει, σίτε κρούει την καρδίαν. "Αλί εμάς και βάι εμάς, πάρθεν η Ρωμανία!" Μοιρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα μοναστήρια κι ο Γιάννες ο Χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπιέται, -Μη κλαίς, μη κλαίς Αϊ-Γιάννε μου, και δερνοκοπισκάσαι -Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία 'πάρθεν. -Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. (Δημοτικό τραγούδι του Πόντου).

"ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΚΥΛΑΕΙ". Οι περισσότεροι τοπικοί θρύλοι για την άλωση της Κωνσταντινούπολης μοιάζουν σε ένα σημείο: όλοι δείχνουν ότι ο χρόνος σταμάτησε με την κατάληψη της ιερής πόλης της Ορθοδοξίας από τους άπιστους Τούρκους και ότι η τάξη στον κόσμο θα επανέλθει με την ανακατάληψη της Βασιλεύουσας από τους Έλληνες. Έτσι, και στην Ήπειρο υπάρχει μιααντίστοιχη λαϊκή δοξασία. Συγκεκριμένα, ένα πουλί φέρνει την αναγγελία της πτώσης της Πόλης σε μια ομάδα βοσκών που εκείνη τη στιγμή ποτίζουν τα κοπάδια τους σε ένα ποτάμι, Ο θρύλος λέει ότι στο άκουσμα της φοβερής είδησης τα νερά του ποταμίου σταμάτησαν να κυλάνε, αφού και το φυσικό στοιχείο θεώρησε ότι η πτώση της Κωνσταντινούπολης ήταν κάτι το ανήκουστο. Το ποτάμι θα συνεχίσει και πάλι να κυλάει, μόλις απελευθερωθεί η Πόλη, συνεχίζει ο λαϊκός θρύλος...
"ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ". 


Κάποιος καλόγερος είχε ψαρέψει σε ένα ποτάμι ψάρια και τα τηγάνιζε κοντά στην όχθη του ποταμού. Τη στιγμή εκείνη ακούστηκε από ένα πουλί το μήνυμα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης στους Τούρκους. Ο καλόγερος σάστισε και αμέσως τα μισοτηγανισμένα ψάρια πήδησαν από το τηγάνι και ξαναβρέθηκαν στο ποτάμι. Εκεί ζουν αιώνια μέχρι τη στιγμή της απελευθέρωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, οπότε και θα ξαναβγούν για να συνεχιστεί το τηγάνισμα τους.

"Ο Πύργος της Βασιλοπούλας". Στα κάστρα του Διδυμότειχου ένας κυκλικός πύργος, ο ψηλότερος ονομάζεται "πύργος της βασιλοπούλας". Η παράδοση λέει πως κάποτε ο βασιλιάς διασκέδαζε κυνηγώντας και στη θέση του άφησε την κόρη του. Όταν τον ειδοποίησαν ότι έρχονται οι Τούρκοι είχε τόση εμπιστοσύνη στην οχυρότητα του κάστρου ώστε είπε: "αν σηκωθεί από τη χύτρα ο κόκορας και λαλήσει, θα πιστέψω ότι κυριεύτηκε η πόλη.". Οι Τούρκοι όμως χρησιμοποίησαν δόλο και έδειξαν το χρυσοκέντητο μαντήλι του βασιλιά στην κόρη του. Αυτή μόλις το είδε, τους παρέδωσε το κλειδί του κάστρου κι έγινε αιτία της άλωσης. Όταν κατάλαβε πως την ξεγέλασαν, δεν άντεξε την ντροπή και αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον πύργο. Από τότε ο πύργος λέγεται της βασιλοπούλας.

"0I ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ". Έναν από τους πύργους των τειχών της Πόλης τον υπεράσπιζαν τρία αδέρφια, άρχοντες Κρητικοί που πολεμούσαν με το μέρος των Βενετών (η Κρήτη τότε ήταν κάτω από την κυριαρχία των Βενετών). Μετά την πτώση της πόλης τα τρία αδέρφια και οι άντρες τους εξακολουθούσαν να πολεμούν και παρά τις λυσσώδεις προσπάθειες τους οι Τούρκοι δεν είχαν κατορθώσει να καταλάβουν τον πύργο. 


Για το περιστατικό αυτό ενημερώθηκε ο Σουλτάνος και εντυπωσιάστηκε από την παλικαριά τους. Αποφάσισε, λοιπόν, να τους επιτρέψει να φύγουν με ασφάλεια από τον πύργο και να πάρουν ένα καράβι με τους άντρες τους και να γυρίσουν στην Κρήτη. Πραγματικά η πρόταση του έγινε δεκτή με τη σκέψη ότι έπρεπε να μείνουν ζωντανοί για να πολεμήσουν να ξαναπάρουν τη Βασιλεύουσα πίσω από τους απίστους. Έτσι οι Κρητικοί επιβιβάστηκαν στο πλοίο τους και ξεκίνησαν για το νησί τους. Το πλοίο δεν έφτασε ποτέ στην Κρήτη και ο θρύλος λέει ότι περιπλανιούνται αιώνια στο πέλαγος μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει η μάχη για την ανακατάληψη της Πόλης από τους Έλληνες. Τότε το πλοίο των Κρητικών θα τους ξαναφέρει στην Κωνσταντινούπολη για να πάρουν και αυτοί μέρος στη μάχη και να ολοκληρώσουν την αποστολή τους και το ελληνικό έθνος να ξανακερδίσει την Πόλη.
 

Ο Ναός της Αγίας Σοφίας
 

Είναι αναμφισβήτητο στο πέρασμα των χρόνων και στο ξεφύλλισμα της Ιστορίας πως οι Ελληνες αγωνίζονταν για την Πίστη τους στην Ορθοδοξία. Η Κωνσταντινούπολη, αποτέλεσε το κέντρο της ορθοδοξίας και η Αγία Σοφία το σύμβολο της ορθοδοξίας.
Ο Ιουστινιανός μετά τη "στάση του Νίκα" θέλησε να επαναφέρει την τάξη και να ενισχύσει την εξουσία του. Έτσι αποφάσισε να χτίσει μια εκκλησία που θα ξεπερνούσε τις εκκλησίες της εποχής ως προς το μέγεθος, το σχέδιο και την πολυτέλεια. Το έργο ανατέθηκε στους δύο γνωστότερους αρχιτέκτονες της εποχής: τον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο. Για την κατασκευή του ναού, προσλήφθηκε ένας μεγάλος αριθμός προσωπικού. Ακόμη οι δύο αρχιτέκτονες είχαν στη διάθεση τους τη δυνατότητα επιλογής ποικίλου υλικού. 


Υπολογίζεται ότι πάνω από 300 εκατομμύρια χρυσών νομισμάτων της εποχής δαπανήθηκαν και οι εργασίες διήρκησαν πέντε χρόνια (532-537). Στις 27 Δεκεμβρίου έγιναν τα εγκαίνια του περίλαμπρου ναού. Εκείνη τη μέρα μόλις ο Ιουστινιανός αντίκρισε του ναό αναφώνησε:: "Νενίκητά σε Σολομών".
Μέχρι τότε οι ναοί των χριστιανών ήταν ορθογώνια κτίρια (βασιλικές) ή κυκλικά κτίσματα με θολωτή στέγη (περίκεντρα). Ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος συνδύασαν το ρυθμό της βασιλικής και του περίκεντρου και έκαναν ένα σχέδιο τη βασιλική με τρούλο. Μάλιστα αυτός ο τρούλος είχε ύψος 62 μέτρα και ήταν διακοσμημένος με ψηφιδωτά και χρωματιστά μάρμαρα.

"Αγία Σοφία, το σύμβολο της ορθοδοξίας". Με την άλωση της Πόλης, η Αγία Σοφία έπεσε στα χέρια των αλλόθρησκων. Η Παναγία όμως προστατεύει την Πόλη, προστατεύει την Αγία Σοφία. Η πίστη αυτή είναι δάχυτη στους θρύλους και στα τραγούδια: Της Αγια-Σοφιάς Σημαίνει ο Θιός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει κι η Αγια Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, με τετρακόσια σήμαντρα κι εξηνταδυό καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, κι απ΄την πολλήν την ψαλμουδιά εσειόντανε οι κολόνες. Να μπούνε στο χερουβικό και να 'βγει ο βασιλέας, φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι απ' αρχαγγέλου στόμα: 


"Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τα 'αγια, παπάδες πάρτε τα γιερά και σεις κεριά σβηστήτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει. Μόν' στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να 'ρτουνε τρία καράβια° το 'να να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το βαγγέλιο, το τρίτο το καλύτερο, την άγια τράπεζά μας, μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν". Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες."Σώπασε κυρά Δέσποινα, και μη πολυδακρύζεις, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι". (δημοτικό)

"Η ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ" εκείνη την τρομερή ημέρα που λεηλατήθηκαν τόσες εκκλησίες και βεβηλώθηκαν τόσα ιερά σκεύη, οι Βυζαντινοί, όπως λέει ο θρύλος, προσπάθησαν να κρύψουν από τους άπιστους την άγια εικόνα την αγίας του Θεού Σοφίας και όλα τα πολύτιμα λείψανα, που ήταν στο ιερό της. 


Γύρω απ' αυτό, διηγούνται μια παράξενη ιστορία: Την ημέρα που πάρθηκε η Πόλη, βιάστηκαν να φορτώσουν την Αγία Τράπεζα σ ένα πλοίο για να την πάνε στην χώρα των Φράγκων. Στη θάλασσα του Μαρμαρά όμως, το πλοίο βρήκε μεγάλη φουρτούνα. Καθώς το είχαν ετοιμάσει πολύ βιαστικά και το φορτίο του ήταν βαρύ, δεν μπόρεσε ν' αντέξει και βούλιαξε στα κύματα, όπως ήταν. Έτσι η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας ξέφυγε από τη βεβήλωση, όχι με τον τρόπο που είχαν ελπίσει οι Βυζαντινοί, αλλά όπως άρεσε στο Θεό.
Η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας αναπαύεται στο βυθό της θάλασσας, πάνω στην άμμο και στα κοχύλια. Το σημείο όπου βούλιαξε το καράβι το ξέρουν καλά οι ναυτικοί και εύκολα το βρίσκουν. Πραγματικά, ακόμα κι όταν η πιο άγρια τρικυμία, φουσκώνει ολόγυρα τα κύματα και κάνει τη θάλασσα να μουγκρίζει, εκεί είναι γαλήνη και ησυχία. Από τη λεία και λαμπρή επιφάνεια του νερού ανεβαίνουν γλυκές ευωδιές και αντίλαλος από αγγελικές ψαλμωδίες. Πολλοί άξιοι δύτες που μαζεύουν κοράλλια ή ψαρεύουν σφουγγάρια, προσπάθησαν να κατέβουν και να δουν το ναυαγισμένο καράβι. Κανείς δεν τα κατάφερε. Η θάλασσα, πολύ βαθιά σ' αυτό το μέρος, φυλάει την Αγία Τράπεζα και τα λείψανα των Αγίων από κάθε βέβηλο μάτι. Όταν όμως θα ξαναπάρουμε την Πόλη, η Αγία Τράπεζα, που μένει στην άμμο του βυθού, θ' ανέβει στην επιφάνεια όπως ανεβαίνει ο δύτης. Θ αρμενίσει μόνη της κατά το Βυζάντιο και θα την πάρουμε από κει που θ' αράξει. Θα την ξαναφέρουμε στην Αγία Σοφία και με χαρούμενους ύμνους, θα την αφιερώσουμε πάλι στη Σοφία του Θεού. Τότε, μέσα στη Βασιλική που έχτισε ο μεγάλος Ιουστινιανός, θα λάμψουν πάλι τα μωσαϊκά, οι εικόνες των Αγίων, τα λόγια του Ευαγγελίου, και ο σταυρός θα ξαναφανεί πάνω από το μαρμάρινο τραπέζι που ξέπλυναν τα κύματα.

"0Ι ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΝ" όταν οι Τούρκοι μπήκαν στην Πόλη ξεκίνησαν να καταστρέφουν τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Στην Αγία Σοφιά είχε καταφύγει πολύ λαός, κυρίως γυναικόπαιδα, για να αποφύγουν τον θάνατο. Όμως η παρουσία τους εκεί δεν τους έσωσε, καθώς φανατισμένοι από τους δερβίσηδες μωαμεθανοί μπήκαν στην εκκλησία και άρχισαν να σφάζουν αδιακρίτως όποιον έβρισκαν μπροστά τους...


Ο σωρός των πτωμάτων έφτασε τα δέκα μέτρα. Όταν μάλιστα ο Σουλτάνος Μωάμεθ προσπάθησε να μπει στο ναό το άλογο του σκόνταψε πάνω στα πτώματα, Με την οπλή του το άλογο άφησε ένα σημάδι στην κορυφή ενός στύλου, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα. Τις πιο πολλές εικόνες και τοιχογραφίες της Αγία Σοφιάς τις κατέστρεψαν οι Τούρκοι. 

Όταν, όμως, οι άπιστοι εισβολείς έφτασαν στον εξώστη - γυναικωνίτη και ένας τσαούσης (Τούρκος αξιωματικός) προσπάθησε με έναν πέλεκυ να καταστρέψει μια τοιχογραφία της Παναγίας που κρατά στα χέρια της τον Ιησού μωρό, έγινε το θαύμα ! Τη στιγμή που ο Τούρκος προσπάθησε να καταφέρει το πρώτο χτύπημα στην τοιχογραφία κεραυνοβολήθηκε κι έπεσε νεκρός. Τη θέση του πήρε ένας άλλος Τούρκος, αλλά την ίδια στιγμή κι εκείνος είχε την ίδια τύχη. 

Οι υπόλοιποι βάρβαροι πανικοβλήθηκαν απ' το πρωτόγνωρο γι΄ αυτούς θαύμα και γεμάτοι τρόμο, αλλά και σεβασμό εγκατέλειψαν την ανόσια προσπάθεια τους. Η συγκεκριμένη τοιχογραφία σώζεται μέχρι σήμερα στον δεξιό εξώστη της Αγία Σοφιάς.

"Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" όταν οι Τούρκοι μπήκαν στη Βασιλική Εκκλησία, ένας ιερέας τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Βλέποντας τους άπιστους να μπαίνουν, δε σκεπτόταν παρά πώς να σώσει από τη βεβήλωση τον ιερό άρτο και το πολύτιμο Αίμα του Χριστού. 


Ανέβηκε, λοιπόν, βιαστικός στον Άμβωνα, κρατώντας τ' Άγιο Δισκοπότηρο κι εξαφανίστηκε σε μια μικρή πόρτα. Την έκλεισε πίσω του, μα δυστυχώς οι Τούρκοι τον είχαν δει κι έτρεξαν να τον προφτάσουν. Όταν όμως έφθασαν στο σημείο που θα έπρεπε να βρίσκεται η πόρτα, ξαφνιάστηκαν γιατί δεν είδαν παρά μόνο μια γυμνή, λεία επιφάνεια χωρίς το παραμικρό σημάδι ανοίγματος. Αγριεμένοι, προσπάθησαν να γκρεμίσουν τον τοίχο, αλλά έσπασαν τα όπλα τους, χωρίς να καταφέρουν τίποτε! -Ας φέρουν τους χτίστες του στρατού μας, αποφάσισε ο Σουλτάνος. Έτσι θα δούμε τι είναι πίσω απ' αυτόν τον τοίχο. 

Οι χτίστες ήρθαν με τα εργαλεία τους κι άρχισαν να χτυπούν τον τοίχο. Παρ' όλες τους τις προσπάθειες όμως, δεν μπόρεσαν ούτε να τον τρυπήσουν κι ομολόγησαν πως σίγουρα υπήρχε κάποιο τεχνικό μέσο, που τους ήταν άγνωστο. -Είστε ανίκανοι, φώναξε καταθυμωμένος ο Σουλτάνος και θα τιμωρηθείτε! Να φέρουν βυζαντινούς χτίστες! Τότε έφεραν βιαστικά όσους μπόρεσαν και απειλώντας τους με θάνατο, τους πρόσταζαν να ρίξουν αυτόν τον τοίχο! Μα, ούτε κι αυτοί δεν τα κατάφεραν! 

Γιατί, το θέλημα του Θεού, πιο δυνατό από κάθε ανθρώπινη δύναμη, κρατούσε αυτές τις πέτρες δεμένες γερά, για να προστατεύει τον ιερέα. Όλους αυτούς τους αιώνες, ο ιερέας αγρυπνεί, σφίγγοντας το δισκοπότηρο, που προστάτευσε από τους άπιστους! Μα, όταν θα ξαναπάρουμε την Πόλη, η πόρτα θα ξανανοίξει μόνη της, ο ιερέας θα βγει, θα ξαναμπεί στο ιερό και θα συνεχίσει τα λόγια της λειτουργίας, από κει ακριβώς που είχε σταματήσει!

Η Αγία Σοφία στη σημερινή της μορφή. Η εικόνα του ναού της Αγίας Σοφίας έχει αλλοιωθεί μετά τη προσθήκη 4 μιναρέδων στο εξωτερικό, που δείχνουν αταίριαστοι με το υπόλοιπο οικοδόμημα, Στο εσωτερικό ο χριστιανικός σταυρός αντικαταστάθηκε με το μουσουλμανικό μισοφέγγαρο. Τζάμια με χρωματιστό γυαλί τοποθετήθηκαν στα παράθυρα και οι μεγάλες κρεμαστές λάμπες λαδιού αντικαταστάθηκαν από μικρότερες. Τα ψηφιδωτά καλύφθηκαν με κίτρινη μπογιά και γενικότερα όλη η εικόνα της εκκλησίας άλλαξε. Από την Άλωση του 1453 ως το 1934, η Αγία Σοφία λειτούργησε ως τζαμί και από το 1935 ως τις μέρες μας, λειτουργεί ως μουσείο. Η Αγία Σοφία ακόμη και στην παραμορφωμένη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, προκαλεί το θαυμασμό του επισκέπτη για το μεγαλειώδες αυτό έργο αλλά συγχρόνως και τη λύπη του για τις καταστροφές που έχει υποστεί το σημαντικότερο έργο του Βυζαντινού πολιτισμού και της Χριστιανοσύνης.

"Αγία Σοφία, το σύμβολο της ορθοδοξίας" 

Όμως, αν το Βυζάντιο ως πολιτική υπόσταση τερμάτισε τον ιστορικό του βίο, ο πολιτισμός του, έστω και χωρίς τη δόξα του παρελθόντος, επιβίωσε καθ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, εξακολούθησε να επηρεάζει τον πολιτισμό στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη και μέχρι σήμερα αποτελεί μια από τις κυριότερες συνιστώσες του νεοελληνικού πολιτισμού. Κορυφαίοι λόγιοι του Βυζαντίου, όπως ο Βησσαρίων ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης και τόσοι άλλοι, δίδαξαν την αρχαία ελληνική γλώσσα και τους αρχαίους Ελληνες συγγραφείς στα πανεπιστήμια της Ιταλίας και ένα πλήθος μαθητών τους από όλες τις χώρες της Ευρώπης μετέφεραν τα διδάγματα τους σε όλη την ήπειρο, ώστε ο ανθρωπισμός να γίνει πανευρωπαϊκό κίνημα και ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
http://www.manesis.gr/alosi/alosi.htm

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

27η Μαϊου -- Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος …


Τό ιερό λείψανο τού Αγίου Ιωάννου ολόσωμο καί άφθαρτο στό Προκόπι Ευβοίας σήμερα,  280  χρόνια από την κοίμησή του...

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε το 1690 μ.Χ. στη Ρωσία. Οι γονείς του, πιστοί χριστιανοί οι ίδιοι, βάπτισαν τον γιό τους χριστιανό και τον μεγάλωσαν σύμφωνα με τις επιταγές του Χριστιανισμού. Ο Άγιος από μικρός έγινε θερμός χριστιανός και διέγαγε τον βίο του εν Χριστώ.

Όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, ο Άγιος Ιωάννης κατετάγη στον Ρωσικό στρατό. Την εποχή εκείνη μαινόταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. 

Ο Άγιος πολέμησε σε αυτόν τον πόλεμο, έως ότου αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους και δόθηκε σαν σκλάβος σε ένα Τούρκο αξιωματικό που καταγόταν από το χωριό Προκόπι της Μικράς Ασίας…

+++++++++++++++++++

Ο Τούρκος αξιωματικός μετέφερε τον Άγιο στο Προκόπι και εκεί προσπάθησε, όπως συνηθιζόταν τότε, να τον πείσει να αλλαξοπιστήσει. 


Ο Άγιος αντιστάθηκε σθεναρά σε όλες τις προσπάθειες του Τούρκου και τέλος, με την βοήθεια του Θεού, ο Τούρκος άφησε ήσυχο τον Άγιο να διατηρήσει την πίστη του.

Οι συνθήκες διαβίωσης του Αγίου ήταν πολύ σκληρές. 


Κοιμόταν στο στάβλο του αφεντικού του, μαζί με τα ζώα των οποίων τη φροντίδα του είχε αναθέσει. Έτρωγε ελάχιστα, τα ρούχα του ήταν φτωχικά και ήταν αναγκασμένος να περπατά χωρίς υποδήματα. 

Σε αυτόν τον στάβλο, ο Άγιος προσευχόταν, ενώ τα βράδια συχνά επισκεπτόταν μια εκκλησία που ήταν εκεί κοντά, αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο.

  


Η  Βασίλισσα τής Ισπανίας Σοφία πού ήλθε πρό ολίγων ημερών να προσκυνήσει  καί να κάνει Παράκληση στόν Άγιο...

Η χάρη του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, έφερε ευλογία στο σπίτι του αφεντικού του, ο οποίος πλούτισε και έγινε από τους ισχυρότερους άντρες της περιοχής. 

Όταν κάποια στιγμή ο Τούρκος αξιωματικός επισκέφτηκε την Μέκκα για προσκύνημα, ο Άγιος Ιωάννης με θαυμαστό τρόπο έστειλε από το Προκόπι στην Μέκκα ένα πιάτο με ρύζι για το αφεντικό του. 

Στην αρχή δεν τον πίστεψαν, αλλά όταν ο Τούρκος γύρισε από την Μέκκα φέρνοντας το πιάτο μαζί του πείστηκαν και το θαύμα αυτό έγινε σε όλους όσους κατοικούσαν στην περιοχή γνωστό.

Ο Τούρκος θέλοντας να τιμήσει τον Άγιο προσφέρθηκε να του καλυτερέψει τις συνθήκες διαβίωσης. Ο Άγιος όμως αρνήθηκε και συνέχισε να φροντίζει τα ζώα του αφεντικού του και να μένει στον στάβλο. 


Δουλεύοντας την ημέρα και προσευχόμενος την νύχτα έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος τον υπόλοιπο του βίου του έως τις 27 Μαΐου του 1730 μ.Χ. όπου αναπαύτηκε σε ηλικία 40 ετών.

Το σώμα του παραδόθηκε από το αφεντικό του στους Χριστιανούς του Προκοπίου ώστε να το θάψουν σύμφωνα με τους κανόνες του Χριστιανισμού. Το σώμα του Αγίου ενταφιάστηκε στο χριστιανικό νεκροταφείο και εκεί παρέμεινε για τρεισήμισι χρόνια.


Μετά το πέρας αυτών των ετών ο Άγιος εμφανίστηκε στον ύπνο ενός γέροντα Ιερέα ζητώντας του να γίνει ανακομιδή του ιερού λειψάνου του. Κάθε βράδυ μια στήλη φωτός κατέβαινε από τον ουρανό στον τάφο του Αγίου.

Οι Χριστιανοί έκαναν την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου και το τοποθέτησαν σε μια λάρνακα κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού του Αγίου Γεωργίου στον οποίο προσευχόταν ο Άγιος εν όσο ήταν στη ζωή.

Πολλά θαύματα γίνονταν με την χάρη του Αγίου και κόσμος πολύς ερχόταν να προσκυνήσει το Ιερό Λείψανό του. Όταν το 1834 μ.Χ. κτίστηκε στο Προκόπι ένας μεγάλος Ναός του Μεγάλου Βασιλείου, μεταφέρθηκε εκεί το Λείψανό του. 


Τρεις φορές όμως θαυματουργά επέστρεφε το βράδυ το Ιερό Λείψανο του Αγίου στον παλαιό ναό, ενώ οι πιστοί το μετέφεραν την ημέρα στον νέο Ναό. Μετά από πολλές αγρυπνίες, και με την συγκατάβαση του Αγίου μεταφέρθηκε μόνιμα πλέον το λείψανο του στον νέο Ναό.

Σε αυτόν τον ναό έμεινε ο Άγιος μέχρι το 1924 μ.Χ. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας και Τουρκίας που έγινε τότε, μεταφέρθηκε και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Νέο Προκόπι της Εύβοιας όπου εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες που ζούσαν στο Προκόπι της Μικράς Ασίας. Η μεταφορά στο Νέο Προκόπι Ευβοίας, έγινε χάρη στις προσπάθειες του Παναγιώτη Παπαδόπουλου. 


Ο αείμνηστος Παναγιώτης Παπαδόπουλος ναύλωσε με δική του δαπάνη το πλοίο «Βασίλειος Δεστούνης» με το οποίο εκτός από το σκήνωμα του Αγίου μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και 800 πατριώτες.

Το 1930 άρχισε να χτίζεται ναός προς τιμή του Αγίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε μετά από πολλούς κόπους των πιστών το 1951. Τότε μεταφέρθηκε ο Άγιος στο νέο Ναό και εκεί βρίσκεται μέχρι τις μέρες μας. Πιστοί επισκέπτονται τον ναό αυτό και προσκυνούν τον Άγιο, από την Ελλάδα και το εξωτερικό ευχαριστώντας τον για τα θαύματα και την βοήθεια που τους δίνει με τη χάρη του.

Την μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου εορτάζουμε στις 27 Μαΐου.
 

 

Την Πέμπτη 20 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος δέχθηκε μετά πάσης τιμής και πολλής εγκαρδιότητος την μεγαλειοτάτη Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, ἡ οποία επισκέφθηκε ανεπισήμως το Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, στο Προκόπι Ευβοίας καί αναπέμφθηκε δέηση ενώπιον της ιεράς Λάρνακας του Οσίου Ιωάννου


Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησε την τεχνική αγιογραφήσεως του ναού, οδηγηθείσα από τον αγιογράφο κ. Σέργιο Σεργιάδη στο άνω μέρος της σκαλωσιάς, προκειμένου να δει από κοντά την τεχνική σε ότι αφορά την εκτέλεση των τοιχογραφιών. 


Με την απλότητα πού την διακρίνει ζήτησε να δει τον δάσκαλο πάνω στη σκαλωσιά «επί τω έργω»...
 

Την Βασίλισσα Σοφία συνόδευε ἡ αδελφή της Πριγκίπισσα Ειρήνη και όμιλος υψηλόβαθμων συνεργατών της.Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Πάτρα, η ολίγων ημερών μηχανόβιος Πολιτεία…

Μια Χάρλευ της παλιάς Ελληνικής Χωροφυλακής, σε σύγχρονη έκδοση…Ιδού καί το σχετικό Διάταγμα, το οποίο συντάχθηκε επάνω στη βάση του Οργανισμού της Γαλλικής Εθνικής Χωροφυλακής:


"Συσταίνεται Χωροφυλακή, σκοπός της οποίας είναι να στερεώσει και να διαφυλάττει την κοινήν ασφάλειαν, επιτηρούσα με άγρυπνον όμμα εις το να προλαμβάνεται και εμποδίζεται πάσα διατάραξη της κοινής ησυχίας εγκληματική επιχείρησις και παρεμβαίνουσα με δραστηριότητα και ταχύτητα προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των κακούργων. Το χρέος της είναι και να διατηρή την ισχύν των νόμων καθ' όλην την Περιφέρειαν του Κράτους και τα Στρατόπεδα και εις τον Στρατόν...".


Αυτά έγραφε περίπου εκείνο το διάταγμα…


Από τότε όμως μέχρι σήμερα κύλησε πολύ νερό στα ποτάμια. ..


Το σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής, το οποίο λόγω της στρατιωτικής του μορφής ήταν το πλέον κατάλληλο για να κυνηγάει ληστές στην ύπαιθρο μετέπειτα το κατάργησαν κάποιοι αιθεροβάμονες πολιτικοί, και έριξαν όλο το βάρος στην Αστυνομία Πόλεων μέ το σκαρπίνι και τα περιπολικά, ένα-δύο το βράδυ για όλο τον Νομό Αχαϊας!


Κατάργησαν στα χωριά τους Σταθμούς Χωροφυλακής και τον φόβο πού ενέπνεαν, έκαναν διά συγχωνεύσεως Τμημάτων τα λεγόμενα «πολυδύναμα Τμήματα», κι΄ άφησαν στο έλεος των κακοποιών ολόκληρη την Ελληνική ύπαιθρο…


Κι΄ έτσι τώρα...

Πρωτόγνωρο φαινόμενο χαρακτηρίζουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. την ανεύρεση καθημερινά πτωμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οπως λένε χαρακτηριστικά, «μας προκαλεί εντύπωση γιατί συνήθως είχαμε έξαρση εγκλημάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τις τελευταίες δύο εβδομάδες δεν προλαβαίνουμε να ανοίγουμε νέους φακέλους με ανθρωποκτονίες» και συμπληρώνουν πως «έχουμε να κάνουμε με ποιοτική αναβάθμιση της εγκληματικότητας, καθώς δρουν ανεξέλεγκτα κακοποιοί που δεν διστάζουν να αφαιρέσουν ανθρώπινες ζωές είτε για να αρπάξουν χρήματα είτε για ξεκαθάρισμα διαφορών».

Ενδεικτικό είναι ότι την Τετάρτη τις διωκτικές αρχές απασχόλησαν τέσσερις σχετικές υποθέσεις....


+++++++++++++++++++++++++++++++


Σήμερα, τις Χάρλευ τις βλέπουμε σαν τουριστική ατραξιόν όπως αυτή, πού τις μέρες αυτές παρουσιάζεται στην Πάτρα.

Ιδού κι΄ ένα σχετικό άρθρο:


«….Εξατμίσεις στο φουλ, μπαντάνες να ανεμίζουν, σημαίες διαφόρων εθνικοτήτων και... τέρμα τα γκάζια.

Σήμερα το πρωί περίπου 5.000 λάτρεις των Ηarley- Davidson μηχανών, των θρυλικών αμερικανικών σκαριών σε δύο τροχούς, στοχεύουν να καταγράψουν ένα νέο, παγκόσμιο ρεκόρ.

Μέ τού βοριά τόν άνεμο ελεύθεροι στούς δρόμους...Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Λέσχης Φίλων Ηarley- Davidson και με αφορμή την πανευρωπαϊκή συγκέντρωση οδηγών και φίλων των μηχανών αυτών στην Πάτρα, οι πολυάριθμοι «ξένοιαστοι καβαλάρηδες» πέρασαν μέσα σε μισή ώρα τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», που συνδέει το Ρίο με το Αντίρριο, πραγματοποιώντας έτσι τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και διέλευση μηχανών Ηarley πάνω σε καλωδιωτή γέφυρα.

Ηδη ως χθες το απόγευμα στην Πάτρα υπολογιζόταν ότι είχαν συγκεντρωθεί περίπου 3.000 μηχανές, ενώ αφίξεις αναμένονται και σήμερα, ειδικά για την επίτευξη του ρεκόρ.


Η ιδέα της συγκέντρωσης και της ταυτόχρονης κίνησης τόσων μηχανών πάνω στη γέφυρα ανήκει στο μέλος της ελληνικής λέσχης κ. Ρομπέρτο Μακ Ντόναλντ .

Οταν ανατέθηκε, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια, στην ελληνική λέσχη η διοργάνωση της πανευρωπαϊκής μάζωξης αναβατών και θαυμαστών Ηarley, που στη γλώσσα των μοτοσικλετιστών ονομάζεται Super Rally, και επελέγη η Πάτρα ως τόπος διεξαγωγής της, λόγω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, ο Ρομπέρτο πρότεινε να παρελάσουν οι μηχανές και οι αναβάτες τους στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης».


tovima.gr
Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Γεμίσαμε κλέφτες, βιαστές, μαχαιροβγάλτες, και δολοφόνους τών 10 ευρώ ! Βάλτε τους σ΄ ένα ξερονήσι για να γλιτώσουμε οί υπόλοιποι…


Η Αμερικανική "Νήσος μέ τα μπουμπούκια"


Κάθε μέρα πού περνάει και το κακό φουντώνει.

Οί πολιτικοί μας, σκέπτονται μόνο τους οικονομικούς δείκτες, τα spreed, και τα επιτόκια, και οί πολίτες σκέπτονται και υποφέρουν όχι μόνο από την ανεργία, τις περικοπές και την οικονομική δυσκολία αλλά και από κάθε λογής έγκλημα και από κάθε χαλασμένο μυαλό ημεδαπού ή αλλοδαπού πού δέρνει και σφάζει ατιμώρητα…


Και δεν μιλάμε βέβαια για τους νόμιμους, τίμιους, και εργατικούς μετανάστες και οικογενειάρχες πού ήλθαν εδώ μόνο για προκοπή και έντιμη εργασία ...


++++++++++++++++++++


Είναι καιρός λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα με τ΄ όνομά τους και να πάψουμε να κάνουμε τους στρουθοκάμηλους ότι «ντέ και καλά, άλλοι φταίνε…»

Οί περισσότεροι από δαύτους τούς «εργάτες της κακίας» είναι ξένοι, πού μπλέξανε με κάτι μπουμπούκια δικά μας, κάνανε συμμορίες, ανοίξανε παρτίδες και «επιχειρήσεις» πουλώντας γυναίκες και ναρκωτικά φερμένα συνήθως από τις πατρίδες τους, είτε για την Αλβανία πρόκειται είτε για το Αφγανιστάν, πού από τότε πού πηγαίναμε στο Δημοτικό στα βιβλία της Γεωγραφίας, μάς μάθαιναν ότι « είναι η πατρίδα της παπαρούνας και του οπίου…».Εγκληματίες χειρότεροι των αγρίων τής ζούγκλας, καί ανάξιοι να κυκλοφορούν σε κοινωνίες ανθρώπων...
Το τραγικό όμως όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι οί άνθρωποι αυτοί δεν είναι οί παλαιοί «φιλότιμοι» εγκληματίες πού ξέραμε.

Και όπως έλεγε κάποιος φίλος πού είχε κινδυνέψει απ΄ αυτούς ότι : είναι άνθρωποι πού δεν έχουν καμία αναστολή και συνείδηση, είναι «σαν ζώα άγρια περιφερόμενα με φαινομενικά πρόσωπα ανθρώπων…» πού έχουν μεγαλώσει συνήθως σε αθεϊστικά ή ισλαμιστικά απάνθρωπα καθεστώτα βλέποντας τον συνάνθρωπό τους σαν ένα τίποτα και σαν ένα τσουβάλι χώμα…


Και δεν αρκούνται στο να σού πάρουν τα λεφτά πού σήκωσες από την τράπεζα για την αρώστια σου, για τους γιατρούς και τα Νοσοκομεία, για ν΄ ανοίξεις ένα μαγαζάκι όνειρο της ζωής σου, για να παντρέψεις το παιδί σου, ή για να ζήσεις και να τραφείς το 15νθήμερο, αλλά σε χτυπάνε και σε μαχαιρώνουνε ώστε να πέσεις γρήγορα κάτω ν΄ αρπάξουν τα λεφτά όσο πιο γρήγορα μπορούν και να φύγουν…

Λεφτά πού τάβγαλες εσύ με ιδρώτα δουλεύοντας χρόνια, να στα αρπάζουν αυτοί και να τα σκορπούν σε καμπαρέ, σε αυτοκίνητα και σε διασκεδάσεις μέσα σε μια νύκτα…


Ξένα λεφτά, ματωμένα μερικές φορές, από κλέφτες και δολοφόνους, κατάρας τέκνα !


Αν είχαν λοιπόν κουκούτσι μυαλό οί λεγόμενοι «αρμόδιοι» κι΄ αν θέλανε να πατάξουν αυτό το νέο είδος εγκλήματος πού χτυπάει τώρα την Ελληνική κοινωνία θάπρεπε να εφαρμόσουν ριζοσπαστικά μέτρα ώστε να πέσει φόβος και τρόμος επάνω τους…


Ένα «νησί διακοπών» λοιπόν για όλους αυτούς τους εγκληματίες κι΄ ένα θάψιμο για 10-20 χρόνια θα ήταν ότι τους ταίριαζε. Θα τους έφερνε στα συγκαλά τους και θα γλίτωναν και οί υπόλοιποι…


Ποιός θα τολμούσε τότε να κάνει ότι κάνει σήμερα, πού ξέρει ότι και να τον πιάσουν θα τον χαϊδολογήσουν οί δικαστές με την δικαιολογία «ότι δεν έχουμε χώρο πού να τους βάλουμε όλους» και θα τον αφήσουν σχεδόν ελεύθερο για να ξανακάνει σε λίγο τα ίδια θεωρώντας μας ασφαλώς αληθινούς « βλάκες και μάλιστα με πατέντα! »


Αν ήξερε όμως ότι θα σάπιζε 10-20 χρόνια για «διακοπές» ( και φυσικά χωρίς κινητά τηλέφωνα και επισκέψεις ), τότε πολύ θα το σκεπτότανε πρίν σηκώσει το καλάσνικοφ και ληστέψει μια Τράπεζα, πρίν σπάσει ένα αυτοκίνητο, πρίν μαχαιρώσει μια γριούλα, πρίν καταστρέψει ολόκληρο σιδηροδρομικό ή τηλεφωνικό δίκτυο για να αφαιρέσει σίδηρο και χαλκό καλωδίων, διαλύοντας υποδομές επικοινωνίας και συγκοινωνιών δεκάδων χωριών για να κερδίσει άντε 200 ευρώ…


Αν λοιπόν αυτό, ή κάτι άλλο δραστικό και παρόμοιο δεν κάνουν, γιατί προφανώς δεν υποφέρουν οί ίδιοι για να το καταλάβουν στην πλάτη τους ( επειδή τους φυλάνε ασφαλισμένους μη «βρέξει και μη στάξει»), τότε θα δούμε ασφαλώς και χειρότερα…


Άς πάρουμε όμως και μία μικρή γεύση απ΄ όσα συνέβησαν για διάστημα λίγων μόνο ημερών, και μάλιστα πρόσφατα, και άς δούμε στό τέλος και μία φοβερή Προφητεία του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτη πού μιλάει προφανώς για την εποχή μας…


--------------------------------------

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ…

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010, 08:54


Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ληστή έπεσε ένας Κρητικός τα ξημερώματα, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του.


Το περιστατικό συνέβη στις 4:15, στον οικισμό Γάλου του Ρεθύμνου.

Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, έχοντας ως στόχο να τον ληστέψει. Αφού τον ξυλοκόπησε, διέφυγε χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς. Ο παθών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Δεν έχει διαπιστωθεί εάν τελικά ο δράστης λήστεψε τον άτυχο άνδρα ή έφυγε με άδεια χέρια.
----------------------------------------------------

Αντιμέτωπος με τους διαρρήκτες του σπιτιού του

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010, 08:46

Αντιμέτωπος με τους -παρ’ ολίγον- διαρρήκτες του σπιτιού του ήρθε ένας άνδρας στο Κερατσίνι σήμερα τα ξημερώματα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 02:00, στην οδό Δήμητρας 14, όταν τρεις άγνωστοι, εκ των οποίων οι δύο ένοπλοι, προσπάθησαν ανεπιτυχώς να διαρρήξουν την οικία, έγιναν ωστόσο αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, τον οποίο απείλησαν, αλλά ο ίδιος παρέμεινε ψύχραιμος και κάλεσε την αστυνομία.

Όταν αντιλήφθηκαν ότι ο άνδρας είχε καλέσει σε βοήθεια, δύο εξ αυτών τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο τρίτος συνελήφθη.
==========================================


Ένοπλες ληστείες σε σούπερ μάρκετ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010, 08:34
Δύο σούπερ μάρκετ μπήκαν στο στόχαστρο ένοπλων ληστών χθες, στην Καλλιθέα και στο κέντρο της Αθήνας.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη στο σούπερ μάρκετ «Μαρινόπουλος» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δημοσθένους και Ματζαγριωτάκη, στην Καλλιθέα. Οι δράστες εισέβαλαν περίπου στις 19:15 και, με την απειλή όπλου, αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.

Το δεύτερο σημειώθηκε στο σούπερ μάρκετ με την επωνυμία «Ο.Κ.», στη συμβολή των οδών Χρυσολωρά και Βαλατζή, στο κέντρο της Αθήνας. Οι δράστες πυροβόλησαν για εκφοβισμό στη γυάλινη είσοδο του καταστήματος και εν συνεχεία απέσπασαν από το ταμείο άγνωστο επίσης ποσό.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι δράστες αναζητούνται.
====================================

Άρπαζε πορτοφόλια με… στιλέτο
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010, 20:25
Στιλέτο χρησιμοποιούσε ένας 33χρονος Γεωργιανός, προκειμένου να αρπάζει τα πορτοφόλια και άλλα αντικείμενα ανυποψίαστων περαστικών.

Ο 33χρονος δεν απειλούσε με το στιλέτο τα θύματά του, αλλά έσκιζε απαρατήρητος τις τσάντες τους.

Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία, σύμφωνα με τις έρευνες έχει διαπράξει τουλάχιστον 14 τέτοιες κλοπές. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο στιλέτα και μία λεπίδα ξυραφιού, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.
=======================================

Ανήλικοι λήστεψαν 15χρονο με την απειλή ξυραφιού!
Στη Μεγαλόπολη ΑρκαδίαςΤρεις ανήλικοι, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, κάτοικοι Μεγαλόπολης, φέρονται ως οι δράστες της επίθεσης, πριν λίγες ημέρες στη Μεγαλόπολη, σε βάρος 15χρονου μαθητή, από τον οποίο απέσπασαν 40 ευρώ. Σύμφωνα με τον μαθητή, καθώς πήγαινε στο σχολείο του, τού επιτέθηκαν με ξυράφι τρία άτομα, του προκάλεσαν εκδορά στο χέρι και αφαίρεσαν τα χρήματα, που είχε στην τσέπη του.

Μετά την καταγγελία του παθόντα στο ΑΤ Μεγαλόπολης, αστυνομικοί διενήργησαν έρευνα και από τα στοιχεία, που συγκέντρωσαν, οδηγήθηκαν στους συγκεκριμένους ανηλίκους. Ήδη, σχηματίζεται δικογραφία και οι φερόμενοι ως δράστες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Τρίπολης.

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/15751

============================================
Τον απείλησε με όπλο για 20 ευρώ
Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 8 Μαΐου 2010, 17:02
Στιγμές αγωνίας έζησε ένας ιδιοκτήτης ψιλικατζίδικου στον Άγιο Δημήτριο, όταν είδε έναν άγνωστο να μπαίνει στο κατάστημά του και να τον απειλεί με ένα όπλο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ στην οδό Αργοστολίου 45.

Ο δράστης ανάγκασε τον ψιλικατζή να του δώσει χρήματα και έφυγε έχοντας αρπάξει μόλις 20 ευρώ.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του ληστή.
==============================================

Ληστές «χτύπησαν» κοσμηματοπωλείο στο Ηράκλειο
Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 8 Μαΐου 2010, 15:27
Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο, που βρίσκεται στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σημειώθηκε το πρωί.

Τρεις κουκουλοφόροι στάθμευσαν το αυτοκίνητό τους έξω από το κατάστημα, που γειτνιάζει με άλλο ενοικίασης αυτοκινήτων. Ένας από τους δράστες πλησίασε τον αλλοδαπό υπάλληλο του γραφείου, που βρισκόταν έξω από αυτό, και τον προέτρεψε να φύγει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ο υπάλληλος μπήκε στο γραφείο και ενημέρωσε το αφεντικό του, που τηλεφώνησε στο 100.

Μέσα στο κοσμηματοπωλείο βρισκόταν ένας εκ των ιδιοκτητών, τον οποίο οι δράστες απείλησαν με όπλο. Όταν εκείνος επιχείρησε να αντισταθεί, ο ένας από τους ληστές τον χτύπησε με τη λαβή στο κεφάλι.

Οι υπόλοιποι, με αστραπιαίες κινήσεις, άδειασαν τις προθήκες του καταστήματος και τράπηκαν σε φυγή.

Στη συνέχεια, οι ληστές επιβιβάστηκαν στο όχημα και διέφυγαν με κατεύθυνση προς την περιοχή της Ελιάς, από τον δρόμο του Σταυρωμένου.

Λίγη ώρα αργότερα το αυτοκίνητο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή της Ελιάς. Όπως αποδείχθηκε, αυτό είχε κλαπεί πριν από περίπου μια εβδομάδα, από το Ηράκλειο.
z
==================================
Χτύπησαν και λήστεψαν 83χρονο
Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 8 Μαΐου 2010, 11:41
Τους δύο δράστες της χθεσινοβραδινής ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου, στη Θεσσαλονίκη, αναζητούν οι Αρχές.

Λίγο μετά τις 21:00, όπως ισχυρίζεται το θύμα, δύο άγνωστοι διέρρηξαν το διαμέρισμά του, που βρίσκεται στο κέντρο της συμπρωτεύουσας, και αφού τον χτύπησαν άρπαξαν όσα χρήματα βρήκαν στο σπίτι.

Ο ηλικιωμένος κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.
===========================
Χτύπησαν και λήστεψαν ηλικιωμένη
Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 8 Μαΐου 2010, 03:27
Αντιμέτωπη με δύο ληστές ήρθε μέσα στο ίδιο της το σπίτι μια ηλικιωμένη, από το χωριό Παγούρια της Ροδόπης.

Δύο άγνωστοι δράστες, που φορούσαν κουκούλες, παραβίασαν το παράθυρο και μπήκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης. Με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 500 ευρώ, ενώ κατά τη φυγή τους δε δίστασαν ακόμα και να χτυπήσουν την ανυπεράσπιστη γυναίκα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κομοτηνής.
==============================
Είχαν ρημάξει τους κατοίκους των Ιωαννίνων
Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Μαΐου 2010, 20:35
Τη μέθοδο της απασχόλησης χρησιμοποιούσαν οι πέντε αθίγγανοι – τρεις γυναίκες και δυο άνδρες – τους οποίους συνέλαβε η Αστυνομία στα Ιωάννινα.

Οι πέντε κατηγορούνται για πέντε κλοπές σε βάρος πολιτών από τις 2 έως τις 10 Μαΐου, αφαιρώντας το συνολικό ποσό των 3.680 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ιωαννίνων, ενώ σε εξέλιξη είναι η προανάκριση για τυχόν ανάμιξη των πέντε και σε άλλες κλοπές.
======================================

ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΒΕΡΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ….


Ο Όσιος Νείλος έζησε κατά τον 17ον αιώνα. Κατάγεται από την Πελοπόννησο. Στην αρχή πήγε μοναχός στο μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβή στην Πελοπόννησο. Αργότερα ασκήτευσε στο Άγιον Όρος.

Εκεί έζησε ασκητικότατα μέσα σε μια μακρινή απόκρημνη σπηλιά, αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Ανάλωσε τον βίο του ολόκληρο στην προσευχή, στις αγρυπνίες, στις νηστείες, στην θεωρία, δοξάζοντας έτσι το Θεό με την Αγία του ζωή. ΑΠΕΘΑΝΕ στις 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 1651 μ.Χ.


Ονομάσθη μυροβλήτης γιατί από τον τάφο του ανάβλυζε μύρο πολύ ευώδες. Τόσο πολύ μύρο έτρεχε από τον τάφο του, που έφθανε ως την θάλασσα. Εκεί σταματούσαν τα καράβια και έπαιρναν το μύρο με το οποίον γιάτρευαν όλες τις ασθένειες. Για αυτό τον λόγο το μέρος εκείνο πήρε το όνομα καραβοστάσιον.


Εκτός από την πιο κάτω προφητεία ο Όσιος Νείλος έγραψε και προφητεία με εκπληκτικές λεπτομέρειες για τον Αντίχριστο.

Τόσο λεπτομερώς περιγράφει την κατάσταση που θα επικρατήσει τότε, ώστε νομίζει κανείς ότι πρόκειται για γεγονότα που συνέβησαν στον παρελθόν γραμμένα από άνθρωπο που τα έζησε.


Τα πιο πάνω βέβαια, μπορούν να λεχθούν και για όσα η δημοσιευόμενη προφητεία λέγει για την εποχή μας. Εκείνο όμως που κάμνει την προφητεία αυτήν να ξεχωρίζει είναι ότι αναφέρεται σε τρεις σπουδαίες εφευρέσεις:

Τα τηλέφωνα και τους ασυρμάτους, τα αεροπλάνα και τα υποβρύχια. ΠΡΟΦΗΤΕΥΘΗΣΑΝ 300 σχεδόν ολόκληρα χρόνια προτού ο άνθρωπος πετύχει την κατασκευή των.


Πότε αυτά ελέχθησαν;

Στην πιο σκοτεινή και φρικτή περίοδο του Ελληνικού έθνους που επικρατούσε παντού αμάθεια και πνευματικό σκοτάδι. Στον απαίσιο 17ον αιώνα.
Και ποιος τα είπε αυτά; Μήπως κανένας επιστήμων; Κανένας μορφωμένος; Κάθε άλλο.
Ενας ασκητής μοναχός που συντροφιά του είχε μόνο τον εαυτό του και τον ουρανό! Ας δούμε το προφητικό κείμενο.

Το προφητικό κείμενο

"Κατά το 1.900 έτος βαδίζοντες προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος, άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου, να γίνεται αγνώριστος.

Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια και η ανομία.


Τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος, θα μετασχηματίζονται αι μορφαί των ανθρώπων και ΔΕΝ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. Οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γένουν ωσάν θηρία από την πλάνη του αντιχρίστου. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΟΤΕΡΟΥΣ.

Η αγάπη θα εκλείψει.

Οι ποιμένες των χριστιανών Αρχιερείς και Ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιά οδόν από την αριστερά. Τότε θα αλλάξουν τα ήθη και αι παραδόσεις των χριστιανών και της Εκκλησίας.

Η σωφροσύνη θα απολεσθεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτία Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστο βαθμό και ουαί εις τους θυσαυρίζοντες αργύρια.

Αι πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι θα πολιτεύονται, εν τω καιρώ εκείνω και δια την ενέργεια της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβον εις τον Άγιον Βάπτισμα. ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ.

Αι Εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμο ευρισκομένους Χριστιανούς, οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως επιγνώσεως. Τότε θα αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά καταφύγια δια να εύρουν ψυχική ανακούφισιν των θλίψεών των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στενοχωρίας.

Και πάντα ταύτα γενήσονται δια το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τα πάντα και γενήσεται εξουσιαστής ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ και θα ΠΟΙΗ ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ, θέλει δε δώσει πονηρά σοφία εις τον ταλαίπωρο άνθρωπο, να εφεύρει, ΝΑ ΟΜΙΛΗ Ο ΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ, από την μια άκρα της γης έως την άλλη. Τότε θα πέτονται ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΩΣ ΠΤΗΝΑ και διασχίζοντες τον βυθό της θαλάσσης ως ιχθύες.

Και ταύτα πάντες ποιούντες, οι δυστυχείς άνθρωποι, ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΕΣ ΕΝ ΑΝΕΣΕΙ, μη γνωρίζοντας οι ταλαίπωροι ότι ταύτα εστί πλάνη του αντιχρίστου. Και τόσον θα προοδεύσει εις την επιστήμη κατά φαντασία ο πονηρός, ώστε αποπλανήσαι τους ανθρώπους ΚΑΙ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλεια του ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώσει τας ημέρας, δια τους ολίγους σωζόμενους, διότι θέλει πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τότε αιφνιδίως θέλει έλθει η δίστομος ρομφαία και θα θανατώσει τον πλάνον και τους οπαδούς αυτού."

(Πηγή: Πιστόν αντίγραφο από το βιβλίο <<Ευαγγελικός Κήπος>> της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου: Γράφεται δε ότι σε επιτόπιο έρευνα που έγινε στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, ο Πατήρ Αθανάσιος μας πληροφόρησε ότι την προφητεία αυτή του Οσίου Νείλου την έφεραν από το Άγιον Όρος το 1890 μ.Χ. τρεις αδελφοί μοναχοί από το Καϊμακλή. Ο Βαρνάβας, ο Γρηγόριος και ο Καλλίνικος. Εκτός τούτου υπάρχουν και τα χειρόγραφα στον ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ)


Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Νυχτερινός σαματάς από το πουθενά ( ; ) στην οδό Κανελλοπούλου. Ξέρετε τίποτα κύριε αστυφύλαξ – χωροφύλαξ του διπλανού Τμήματος;Βασίλη, χαμήλωσε τίς μεγαφωνικές καί πιό σιγά τα κλαρίνα.


Υπάρχουν καί εργαζόμενοι πού το πρωί θα πάνε γιά δουλειά...

Εν τέλει αυτή η πολιτεία μας, η πάλαι ποτέ ήσυχη και αθόρυβη, έχει καταντήσει φαίνεται για τα μπάζα...


Η διατάραξη κοινής ησυχίας, τά ντεσιμπέλ πού σκοτώνουν απολυμένα από νυκτερινά κέντρα και συναφή σκυλάδικα «ελευθέρας βοσκής και αλάνας», φαίνεται ότι ταλαιπωρούν αρκετούς συμπολίτες μας, ενώ η λεγόμενη κατ΄ ευφημισμόν «Υπηρεσία Προστασίας Πολίτη» ούτε πού παίρνει είδηση από πού βοούν και βροντούν οί νυκτερινές τρομπέτες από Αρέθα έως Κανελλοπούλου 3 με 4 το πρωί…
++++++++++++++++++++

Λοιπόν τώρα, σε ρωτάμε κι΄ εμείς Giorgo μου, καλά όσα μας είπες για περισσότερη εργασία, πιο πολύ πειθαρχία, και λιγότερες αποδοχές.

Αλλά γιά πές μας, πώς ένας άνθρωπος απροστάτευτος από τα νταβαντούρια της νύκτας πού η «Προστασία του Πολίτη» πού συνέστησες με τον Μιχάλη δεν μπορεί να τον προστατεύσει ώστε να κοιμηθεί ήσυχος και το πρωί να ξυπνήσει ξεκούραστος, πώς Giorgo μου θα αποδώσει αυτός ο άνθρωπος;


Τό ευχόμαστε...
Ιδού το ερώτημα, ιδού παρακάτω και το γράμμα πού μας έστειλε διαμαρτυρόμενος πολίτης, και δώσε τώρα καμιά εντολή είτε εσύ αν μας διαβάζεις ( πράγμα απίθανο βέβαια…), είτε κάποιοι αρμόδιοι φίλοι σου πού αγαπάνε τό καθήκον τους , δώστε μια εντολή να βρούνε τους νυκτερινούς πού κάνουν την φασαρία μήπως καί γλυτώσουμε την Πολιτεία μας, κι΄ από αυτό το κακό…


«….Αγαπητοί φίλοι» μας γράφει, « εδώ και μία εβδομάδα στην περιοχή που μένω (οδός Αυστραλίας μεταξύ Αρέθα και Κανελλοπούλου) ακούμε κατά τις βραδινές ώρες (3, 4 το πρωί ) πολύ δυνατή μουσική που μας ξυπνάει.

Επειδή όπως καταλαβαίνετε εκείνη την ώρα
είναι δύσκολο να ψάξεις να βρεις από που προέρχεται, παρακαλώ όποιος έχει εντοπίσει κάποιο κέντρο που προκαλεί τη εν λόγω φασαρία να ενημερώσει και τους υπόλοιπους μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι…»

Αγαπητέ φίλε, συμφωνούμε κι΄ εμείς μαζί σου, συμπάσχουμε, και συμπονούμε για την ενόχληση κι΄ άς ελπίσουμε κάποιος να διαβάσει αυτό το τεφτέρι και να δώσει λύση…


Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

Διακόσιοι, μάς αρκούν και μάς περισσεύουν… Αρκετά πιά !Αυτός ο κύκλος των «χαμένων ποιητών» και των παραπανίσιων βουλευτών, πρέπει κάποτε να κλείσει...

Αρκετά τους πληρώσαμε, αρκετά τους ταϊσαμε, και αρκετά μας βουλιάξουνε… ( όσοι και όποιοι )
Τις μέρες αυτές, είναι αλήθεια, ότι ζούμε καταστάσεις «λύκου και αναμπουμπούλας».

Ο «λύκος, στην αναμπουμπούλα χαίρεται…» λέει θυμόσοφα ο λαός.

Κι΄ αυτά πού βλέπουμε σήμερα να γίνονται με ρυθμό πολυβόλου και με συνοπτικές διαδικασίες ώστε να γκρεμίζονται κεκτημένα δικαιώματα δεκάδων ετών, να επέρχονται ασφαλιστικές αλλαγές και συγχωνεύσεις Ταμείων μόνο σε Τρία και μάλιστα χωρίς ν΄ ανοίξει μύτη, χωρίς ατέρμονες συζητήσεις και απεργίες συνδικάτων και συνδικαλιστών, να αλλάζουν Νομοθεσίες για μισθούς και συντάξεις μέσα σε μια νύχτα και χωρίς ν΄ ακούγεται «κίχ» χωρίς να καίγεται η μισή Αθήνα, έ, αυτά μόνο από Στρατιωτικές Χούντες ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν και να το φέρουν σε πέρας!


Και όμως σήμερα πραγματοποιούνται !


Κι΄ έτσι λοιπόν, θές από την τρομολαγνεία πού μετέδωσαν τα γνωστά ΜΜΕ και η κυβέρνηση, θές από την όποια ενδεχομένη πραγματικότητα, μπήκαμε στο τούνελ και τσουλάμε για την αγκάλη του Ειδεχθούς Ταμείου και με ότι απ΄ αυτό συνεπάγεται…


++++++++++++++++++++++++++Μετά τις γνωστές καταστροφές της Αθήνας και τα 3+1 = 4 θύματα των κουκουλοφόρων σατανάδων ( «δουλεύετε; Θα σας κάψουμε…» ) , θα κάνουμε σήμερα μια ανάλυση για πράγματα άσχημα και ανάποδα πού σύντομα θα βρεθούν μπροστά στα πόδια μας…

Mέ δύο θέματα λοιπόν ξεκινάμε σήμερα:

1ον) Μειώνονται οί βουλευτές στους 200. ( Αμάν και πότε ! )


2ον) Τι έπαθε η Αργεντινή όταν την μπάσανε στο Διεθνές Ταμείο ! ( έπαθε των «παθών της τον τάραχο…» )


Γιατί Giorgo μου ?

===========


1) Ποιά εικόνα θα είχε η Eλληνική Βουλή των 200 σήμερα;


Οσοι παρακολουθήσαμε την αιφνίδια πρόταση του κ. Αντ. Σαμαρά από τα θεωρεία του Κοινοβουλίου δεν θα ξεχάσουμε το ταυτόσημο ύφος έκπληξης στα πρόσωπα των βουλευτών.


«Θα πρέπει να ακούσουμε τον κόσμο» είπε.

«Και στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών να μιλήσουμε για τη “Νέα Μεταπολίτευση”. Να πούμε “ναι” σε μια Βουλή 200 βουλευτών»!


Δεδομένου, μάλιστα, ότι αύριο Δευτέρα αναμένεται να την επαναλάβει ως επίσημη θέση της Ν.Δ. στον κ. Γ. Παπανδρέου, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του πρωθυπουργού, καθώς σε ανύποπτο χρόνο την είχε υιοθετήσει και εκείνος, στο πλαίσιο των «μεγάλων θεσμικών του αλλαγών».


Η «Κ» με τη βοήθεια του εκλογολόγου κ. Πάνου Σταθόπουλου παρουσιάζει σήμερα ποια θα ήταν η εικόνα της υφιστάμενης Βουλής εάν είχε 200 βουλευτές. Ο σχετικός πίνακας αιτιολογεί μάλλον και το παγωμένο ύφος των εκπροσώπων μας την προηγούμενη Πέμπτη.


Το ΠΑΣΟΚ θα περιοριζόταν σε 107 έδρες «χάνοντας» 53 βουλευτές(!), η Ν.Δ. σε 61 έδρες με 30 λιγότερες και τα μικρά κόμματα θα μοιράζονταν συνολικά 32 βουλευτές από 49 που διαθέτουν σήμερα (το ΚΚΕ θα είχε 14, ο ΛΑΟΣ 10 και ο ΣΥΡΙΖΑ 8).


Η «σμίκρυνση» της Βουλής, που, μεταξύ άλλων, θα απέφερε και τεράστια οικονομικά οφέλη, υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτεί καμία συνταγματική αλλαγή, καθώς το άρθρο 51 αναφέρει συγκεκριμένα ότι «ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους».


Αρκετοί έχουν υποστηρίξει ότι η πρόταση είναι δημαγωγική, καθώς το ελληνικό Κοινοβούλιο έχει ανάλογο αριθμό βουλευτών με τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι εντελώς ψευδές.

Οι τρεις χώρες της Ε.Ε. με παρεμφερή πληθυσμό με αυτόν της Ελλάδας, δηλαδή η Πορτογαλία, η Αυστρία και το Βέλγιο, διαθέτουν 230, 183 και 150 βουλευτές αντίστοιχα, ενώ ανάλογο αριθμό (150) έχει και η Ολλανδία με 15,5 εκατομμύρια κατοίκους!

Σημειωτέον, δε, ότι ακόμη και η Ισπανία των 48 εκατομμυρίων πολιτών διαθέτει Κοινοβούλιο μόλις 350 εκπροσώπων.


===================


Βουδαπέστη:

Πολυετές σχέδιο για τη μείωση του χρέους της Ουγγαρίας προανήγγειλε ο νέος πρωθυπουργός της χώρας Βίκτορ Όρμπαν.


«Ούτε το ΔΝΤ ούτε τα χρηματοπιστωτικά όργανα της ΕΕ είναι αφεντικά μας. Δεν είμαστε υποτελείς τους» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπάρξει διαπραγμάτευση.

«Αν καταφύγουμε στη βοήθεια, πρέπει να διαπραγματευθούμε και πρέπει να αποδεχθούμε ότι πρέπει να διαπραγματευθούμε με αυτούς που δίνουν τα χρήματα. Και θα διαπραγματευθούμε ... όμως ο στόχος αυτών των συνομιλιών δεν είναι να υπακούσουμε σε διαταγές»
συνέχισε, ενω΄ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα υπερβεί φέτος το στόχο του 3,8% που έχει τεθεί.

Ο Όρμπαν συμπλήρωσε ότι ο Οργανισμός που εποπτεύει τη χρηματοπιστωτική αγορά στην Ουγγαρία, ο PSZAF, απέτυχε να προστατεύσει τους δανειολήπτες από τις τράπεζες και πως το κόμμα του, το FIDESZ, θα επιδιώξει να διορθώσει την κατάσταση αυτή.


«Οι νόμοι για την κεντρική τράπεζα και τη χρηματοπιστωτική επίβλεψη δημιουργούνται από το Κοινοβούλιο, έχει το δικαίωμα να τους αλλάξει ή να τους αφήσει όπως είναι. Θα το συζητήσουμε με την κοινοβουλευτική ομάδα» δήλωσε.


kathimerini.gr


2) ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ…Ένα άρθρο γραμμένο από τον Δόκτωρα Mark Weisbrot, διακεκριμένου οικονομολόγου (Washington D.C.) που έζησε τα γεγονότα της Αργεντινής από κοντά.

Ερώτηση: Στην Ελλάδα κύριε καθηγητά, δεν γνωρίζουμε πολλά για το τι έγινε στην Αργεντινή με το ΔΝΤ. Το μόνο που θυμάμαι (και μ’ έχει σημαδέψει), είναι ένα πλάνο από κάπου ψηλά, που έδειχνε μία «αδέσποτη» αγελάδα να τρέχει και κόσμο, πολύ κόσμο, να την κομματιάζει ενώ ήταν ζωντανή (!) όπως έλεγε ο σπίκερ, για να εξασφαλίσει κρέας.


Απάντηση: Ο μόνος τρόπος να επιβιώσετε είναι επί ένα μήνα κάθε ημέρα συνέχεια να βγαίνετε σύσσωμοι και ενωμένοι 8 εκατομμύρια άνθρωποι, μιλάω για τους ενήλικες, στους δρόμους μέχρι να ανασταλούν όλες μα όλες οι καθημερινές λειτουργίες.


Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εκβιαστεί η Ε.Ε. αρκετά ώστε να δώσει χρήματα και άτοκα μάλιστα, τα οποία και διαθέτει. Δεν είστε ξέμπαρκοι, για όνομα του Θεού, ενώ η Αργεντινή ήταν εντελώς μόνη και απροστάτευτη. Η Ε.Ε. δεν επιθυμεί κάτι... αντίστοιχο - μα πρέπει να ασκηθεί η κατάλληλη πίεση πλέον από κάτω προς τα πάνω και όχι αντιστρόφως. Η μόνη σωτηρία πλέον είναι να εξαναγκάσετε τη Γερμανία να πληρώσει τα 74 δις. που χρωστάει στην Ελλάδα για την περίοδο 1939-1945.

Μάλιστα ακούγεται ταυτόχρονα σε πολλούς κύκλους στη Γενεύη όπου ζω, ότι η Ελβετία θα δώσει ως δώρο στην Ελλάδα, δίχως απαίτηση επιστροφής, 100 δις, ώστε να μην οδηγηθεί ευρωπαϊκή χώρα, με τέτοιες τραγικές συνέπειες, στο στόμα του λιονταριού.

Πιστέψτε με, στην Ουγγαρία ήταν πιο ομαλά τα πράγματα, στην Ελλάδα προετοιμάζεται το έδαφος για μαζική καταστροφή όλου του κοινωνικού ιστού με τραγικές συνέπειες, όπου το μηνιαίο εισόδημα ακόμα και στις ιδιωτικές εταιρίες θα μειωθεί από 1000 ευρώ φερ’ ειπείν, στα 250 ευρώ, ενώ οι τράπεζες θα επιτρέπουν την ανάληψη πλαφόν των 100 ευρώ ανά ημερολογιακού μήνα. Η Κυβέρνησή που τώρα σας κυβερνάει, προσφέρουν τα κλειδιά στους καρχαρίες του Δ.Ν.Τ. να συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη στην Αργεντινή.


Ο συνολικός αριθμών των θυμάτων επισήμως κατά την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής ήταν περί των 25.000.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να απαιτήσει ο Ελληνικός λαός και με τη βία όπου κρίνει, την προσέλευση όλων των υπευθύνων που έκλεψαν τον Έλληνα φορολογούμενο στην δικαιοσύνη, και ξέρουνε όλοι στην Ελλάδα ποιοι είναι αυτοί, και την εκδίκαση των προηγούμενων δυο κυβερνήσεων της Ελλάδος, με τελικό σκοπό την ισόβια φυλάκισή τους.

Ταυτόχρονα θα πρέπει ο κάθε πολίτης της Ελλάδος να διασφαλίσει την αλλαγή πορείας της τωρινής Κυβέρνησης, η οποία προμελετημένα και εσκεμμένα προδίδει τον Ελληνικό λαό με την επιθυμία την πλήρης υποταγή του καθώς και την εξαθλίωσή του οδηγώντας τον προς το Δ.Ν.Τ.

Το να έχει αναλάβει το Δ..Ν.Τ. μια χώρα σημαίνει την εφόρου ζωής σχεδόν ομηρία του στο χρέος. Στο διεθνές οικονομικό σύστημα, το χρέος ισούται με χρήμα και άρα κέρδος για τους ανθρώπους, που όχι μόνον έχουν δημιουργήσει την οικονομική κρίση, αλλά και τους καρχαρίες του Δ.Ν.Τ. που καιροφυλακτούν να αναλάβουν άμεσα την δράση της εξαθλίωσης στην Ελλάδα...


Αυτά δεν είναι τα λόγια κάποιου θεοσεβούμενου ή ανθρωπιστή, αλλά ούτε και αυτά ενός ξεπεσμένου ή ξεχασμένου κομμουνιστή ή ρομαντικού αριστερού. Είναι τα λόγια ενός τεχνοκράτη, που έζησε την καταστροφή μίας περήφανης χώρας.

Ενός περήφανου λαού με μία προδοτική κυβέρνηση που προετοίμασε καλά το κλίμα για να εκχωρήσει την Εθνική της κυριαρχία στη μεγαλύτερη μάστιγα του πλανήτη.


Στην Αργεντινή με το που έλαβε δράση το Δ.Ν.Τ., ο κόσμος βγήκε με τσεκούρια, χαντζάρες και πριόνια στους δρόμους και εισέβαλαν σε τράπεζες, στα Μ.Μ.Ε. και σε κυβερνητικά κτίρια, σφάζοντας και αποκεφαλίζοντας στην κυριολεξία τραπεζικούς υπαλλήλους, διευθυντές, δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι στην κορυφή της διαφθοράς και της απάτης, καθώς και στελέχη και μέλη βιομηχανιών, της Κυβέρνησης, Κυβερνητικούς Εκπροσώπους και συγκεκριμένα μέλη της Κυβέρνησης του αντίστοιχου Υπουργείου Οικονομικών.

Ο συνολικός αριθμών των θυμάτων επισήμως κατά την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής ήταν περί των 25.000, αλλά φυσικά ο αριθμός που ανακοίνωναν τα Μ.Μ.Ε. της χώρας και με την διαταγή του Δ.Ν.Τ. ήταν κατά πολύ λιγότερος και συγκεκριμένα είχανε αναφέρει μόνον 27 θανάτους.

Έφτιαξαν πόλεις, μέσα στις πόλεις. Τις ονόμασαν villas miserias, πόλεις της μιζέριας. Εκεί πότιζαν τον κόσμο κοκαΐνη, επεξεργασμένη με χλωρίνη και ασβέστη και άλλα ναρκωτικά της μιας δόσης, που παρουσιάστηκαν εν αφθονία άξαφνα, όταν ο εφιάλτης είχε αρχίσει.

Ήταν περήφανος λαός οι Αργεντίνοι, όπως και οι Έλληνες και δεν είδα μάνες στην Αργεντινή να πουλάνε τα παιδιά τους, όπως γίνεται στο L.A. από το 1960.

Είδα όμως ανθρώπους να χάνουν τα πάντα και στο τέλος τη ζωή τους, όταν δεν υπήρχε τίποτα να δώσουν, όσα δεν πήραν οι τράπεζες τα πήραν οι έμποροι. Ο κόσμος έπρεπε να αποχαυνωθεί, να μην αντιστέκεται. Να πεθαίνει με τη μιζέρια του. Γι’ αυτό έβγαλαν έτσι αυτές τις ψευτοπόλεις. Έπνιγαν εκεί την οργή και την δυστυχία τους.


Γι αυτό και εξάλλου η προ-μελετημένη υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και η μαζική προώθηση και πώληση των ναρκωτικών, μέχρι όπως μαρτυρείται και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από ανθρώπους που έχουν και είχαν ανέκαθεν στενές επαφές με την ζούγκλα των ιδιωτικών καναλιών, κυβερνητικά στελέχη, πολιτικούς, μεγαλοδικηγόρους, βιομήχανους και ανθρώπους γενικότερα που εξυπηρετούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. Ημερησίως στο κέντρο της Αθήνας πεθαίνουν περίπου 140 άνθρωποι, κυρίως μετανάστες από ναρκωτικά νοθευμένα.

Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο εύκολα σώπαιναν όλοι οι ενοχλητικοί.

Στην Αργεντινή του τότε, όπως και στην Ελλάδα του τώρα, όλα τα ΜΜΕ διατυμπάνιζαν την «ανάγκη της βοήθειας».

Στην αρχή τους έλεγαν ότι το κράτος θα πτώχευε και ο κόσμος έφτασε στο σημείο να πανηγυρίζει για επιτυχία την είσοδο του ΔΝΤ.


Δεν φανταζόντουσαν τι θα ακολουθήσει...


Τι ειρωνεία και αυτή. Τους έπεισαν με τον φόβο της πτώχευσης και εντέλει η σωτηρία ήρθε μόνο με την πτώχευση!!!


Είχαν όλοι την εντύπωση ότι σώσαμε τη χώρα που ήταν ανίκανη και με διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Ήταν απίστευτο τι μετέδιδαν οι ανταποκριτές, όταν εμείς βλέπαμε την αλήθεια με τα μάτια μας σε κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά. Πρέπει εσείς στην Ελλάδα να ξυπνήσετε τώρα προτού να είναι αργά, πρέπει με οποιοδήποτε κόστος να αποφύγετε το Δ.Ν.Τ.

Ήδη οι εφημερίδες του Σαββατοκύριακου 17-18 Απριλίου 2010 στη χώρα σας, απειλούν για μαζικές απολύσεις περί των 350.000 εργαζομένων και εσείς ακόμα κοιμάστε όρθιοι, αντί να έχετε αποκλείσει τη Βουλή σας με την απειλή μαζικής βίας. Σας κοροϊδεύουν, λεφτά και μάλιστα πάρα πολλά υπάρχουν.

Για το Δ.Ν.Τ. είχαν την εντύπωση ότι οι Αργεντινοί μας θεωρούν σωτήρες.
Ποτέ δεν προέβαλλαν τίποτα από την πραγματικότητα. Μόνο κάτι ρεπορτάζ γραμμένα στις αρχές, με κόσμο να κάνει δηλώσεις κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων ότι τους οδήγησαν στην πείνα, ευχαριστώντας τις ΗΠΑ που θα τους έσωνε. Ακόμα και οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες. Τις προέβαλλαν σαν κομμουνιστές ή αριστερά κομμουνιστικά κόμματα που αντιδρούσαν.

Εγώ έβλεπα στο Μπουένος Άιρες την λεωφόρο γεμάτη από εξαγριωμένους να ουρλιάζουν «θέλουμε τη χώρα μας πίσω»! Θέλουμε τα δολάρια μας πίσω!

Οι τηλεοράσεις έδειχναν μερικές δεκάδες κομμουνιστές με κόκκινες σημαίες που διαμαρτύρονταν. Στην πραγματικότητα ο κόσμος ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. Ίσως εκατομμύρια.

Τους έβλεπα, έβγαιναν από τα σπίτια τους και ενώνονταν με τις πορείες. δεν υπήρχε συντονισμός. Ότι Αμερικάνικη επιχείρηση υπήρχε, έκλεινε και την φύλαγαν πάνοπλοι αστυνομικοί.


Δεν κυκλοφορούσαμε βέβαια τότε. Μετά από κάποιες συγκεντρώσεις θυμάμαι έβγαινα από το ξενοδοχείο και έβλεπα τόσες πέτρες κάτω, που νόμιζα ότι γκρεμίστηκε κάποιο κτίριο. Μεγάλη οργή.

Έβλεπες ανθρώπους αποφασισμένους για όλα. Άνθρωποι που δεν έμοιαζαν πλιατσικολόγοι. Ακόμα και μεσήλικες, σίγουρα πολλοί είχαν οικογένειες. μου έκανε εντύπωση.


Έβγαιναν και συγκρούονταν με ότι έβρισκαν. Ξύλα, πέτρες. Από την άλλη η αστυνομία ήταν πάνοπλη, με αντλίες, πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα. Ήταν αδύνατον να τους συγκρατήσουν.

Είχες να κάνεις με ανθρώπους που τους πήρες το σπίτι τους και το χαμόγελο τους. Όχι, ούτε μια στιγμή δεν τους χαρακτήρισα «τρομοκράτες». Θα ήταν άδικο. Φαντάσου να υπηρετείς το Law and Order και να μη μπορείς να κρύψεις την συμπάθεια σου για αυτούς που ίσως από τις τηλεοράσεις θα τους χαρακτήριζες αλλιώς. Ήθελαν τη χώρα τους πίσω. Έβγαιναν με Αργεντίνικες σημαίες και απαιτούσαν να φύγουμε.

Στην Ελλάδα συμβαίνει και το εξής:

τα πετρέλαια στο Αιγαίο επιθυμούν να τα εκμεταλλευτούν πλήρως και μόνο οι Γερμανοί, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους και επιτέλους να βγούνε νικητές από έναν παγκόσμιο πόλεμο έχοντας ήδη δημιουργήσει 2 και χάνοντάς τους.

Τον 3ο αυτόν, μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ως οικονομικό πόλεμο.


Αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι η Ευρώπη και η Ε.Ε. δεν φαίνονται γενικότερα να ενδιαφέρονται να σώσουν το ευρώ τους διότι αν διπλώσει η Ελλάδα, το ευρώ θα είναι εντελώς άχρηστο στις διεθνές αγορές και σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, το ευρώ θα καταρρεύσει βυθίζοντας σε τύπου Αργεντίνικης κρίσης όχι μόνον την Ελλάδα αλλά και όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε.

Γιατί δεν βοηθούν και γιατί έχουν αφήσει την Ελλάδα στην τύχη της ακόμα και προς το παρόν ουδείς δεν μπορεί να δώσει εξήγηση. Ένα είναι σίγουρο, ότι σε μια εβδομάδα από σήμερα η Ελλάδα δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια αν επιτρέψετε στην Κυβέρνησή σας και στα Μ.Μ.Ε. να συνεχίσουν να καθορίζουν εσκεμμένα την πορεία σας προς την κόλαση του Δάντη.

Σήμερα, όμως, συγκλίνουν, εκ των πραγμάτων, τα συμφέροντα του Αμερικανού Προέδρου, Ομπάμα, και του γ. Διευθυντή του ΔΝΤ Ντ. Στρος Καν, σε μια εμπλοκή του ΔΝΤ, με την Ελλάδα, με την νέα όμως αποκατεστημένη μορφή του, που σαν θεωρητική αρματωσιά και πρακτική θα ανατρέπει τη σημερινή εικόνα και θα πλησιάζει στην ειδυλλιακή παραδοσιακή πρακτική του, του Φίλου των Εθνών!

Ο μεν πρ. Ομπάμα γιατί θέλει νέο κύρος στο εγχείρημά του για επιβολή κρατικού ελέγχου στο διεθνές Χρηματ/τικό Σύστημα, του οποίου έχασε τον α΄γύρο. Και ο κ. Ντ. Στρος Καν του ΔΝΤ θα επιθυμούσε σφόδρα ένα έπαθλο 10 εκατομμυρίων ικανοποιημένων από τους παραδείσιους σχεδόν όρους παρέμβασης ενός νέου ΔΝΤ Ελλήνων.

http://greeknation.blogspot.com